Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Oslava tohtoročného Dňa učiteľov bola na našej fakulte síce posunutá o necelý mesiac, ale vzhľadom na to, že sa pre pandémiu konala až po troch rokoch od poslednej oslavy, bol to posun zanedbateľný. Už tradične je oslava spojená s kultúrnym predstavením a tentokrát sme sa stretli v Dome kultúry Zrkadlový háj na programe Umeleckého súboru Lúčnica. Účastníkov čakalo pred predstavením bohaté pohostenie, ktoré bolo pre mnohých príjemným a nečakaným prekvapením.

Hostí v hľadisku privítal generálny riaditeľ Lúčnice, Pavol Pilař, ktorý zablahoželal prítomným ku Dňu učiteľov a odovzdal slovo pánovi dekanovi, prof. Gatialovi. Ten avizoval, že vzhľadom na trojročnú pauzu jeho príhovor nebude najkratší, aj keď pripomenul, že reči majú byť krátke a klobásy dlhé. No a keďže občerstvenie bolo na úrovni, dlhší príhovor znesieme. Na úvod pripomenul dôležitosť učiteľského povolania pre spoločnosť a v protiklade k tomu fakt, že nielen posledné roky, ale už desaťročia je školstvo a investície do neho na konci záujmu vlády a celej spoločnosti. Napriek tomu sú aj na našej fakulte ľudia, ktorí berú učiteľstvo ako svoje poslanie a s entuziazmom sa venujú výchove mladej generácie. Venoval sa aj pandemickému obdobiu, v ktorom sme si dobre poradili s dištančnou výukou aj s obmedzeniami vo vedecko-výskumnej činnosti. Za to patrí veľká vďaka nielen pedagogickým, ale aj výskumným a technickým pracovníkom, ako aj pracovníkom dekanátu a pracovníkom Slovenskej chemickej knižnice. V školskom roku 2020/2021 sme si pripomenuli 80. výročie vzniku našej fakulty. Žiaľbohu, existujúca situácia neumožnila oslavy tohto významného jubilea v takej miere, ako boli naplánované. V súčasnosti sa síce situácia vzhľadom na pandémiu dostáva do normálu, ale stabilizácii podmienok na fakulte bráni napr. rekonštrukcia starej budovy fakulty. Tá je vo vysokom štádiu rozpracovanosti, ale z rôznych dôvodov sa jej ukončenie posúva do neurčených mesiacov budúceho roka. Podmienky staveniska v starej budove opäť kladú vysoké nároky na organizáciu pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti na fakulte. Ešte počas minulého leta sme úspešne zakreditovali nový bakalársky študijný program Riadenie procesov a pred niekoľkými dňami sme dostali oznámenie od Rady pre vnútorný systém kvality na STU o kladnom výsledku akreditácie u všetkých zosúlaďovaných študijných programoch. Čakajú nás náročné úlohy implementácie nového Zákona o vysokých školách, ktorý výrazne mení mnohé oblasti činnosti a kompetencií univerzít a ich fakúlt. Napriek tomu pán dekan verí, že sa nám tieto problémy podarí spoločne vyriešiť. Ešte raz poďakoval všetkým pracovníkom fakulty a zaželal im pevné zdravie a chuť do riešenia úloh, ktoré nás čakajú.

Atmosféra slávnostného kultúrneho podujatia ku Dňu učiteľov je vhodným fórom aj na oceňovanie najlepších učiteľov fakulty. Tentokrát to boli až dve ocenenia – ocenenie vedenia fakulty a ocenenie študentov fakulty. Ako najlepšia učiteľka fakulty za r. 2021 bola ocenená vedením FCHPT pani doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. Laudácio k oceneniu pani docentky predniesla pani prodekanka, doc. Reháková. Doc. Bírošová pôsobí na fakulte od r. 2008. V súčasnosti je vedúcou Oddelenia výživy a hodnotenia kvality potravín. Významnou mierou sa podieľa na zastrešovaní a organizácii bakalárskeho študijného programu Potraviny, výživa, kozmetika, ktorého je od minulého roka garantkou. Je tiež jeho študijnou poradkyňou a študijnou poradkyňou inžinierskeho študijného programu I-POHYKO-VHKP a od r. 2019 je aktívnou členkou disciplinárnej komisie FCHPT. V oblasti pedagogiky okrem niekoľkých predmetov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, ktorých je garantkou a vyučujúcou, sa podieľala na zavedení nového predmetu v bakalárskom stupni štúdia „Laboratórny projekt študijného programu“ a predmetu „História a súčasnosť potravinárskeho a kozmetického priemyslu“. Po prevzatí garancie predmetu „Legislatíva potravín“, prepracovala náplň predmetu tak, aby vyhovoval nielen nárokom na vedomosti absolventov študijného programu, ale bol pre nich aj zaujímavý a atraktívny. Vo výskume sa orientuje na skúmanie rezistencie baktérií voči antibiotikám a biocídom, monitoring, identifikáciu a charakterizáciu vybraných rezistentných bakteriálnych druhov a na možnosti riešenia problému rezistencie v potravinovom reťazci „od poľa po stôl“. Dosahuje kvalitné výsledky na úrovni špičkovej medzinárodnej kvality. V súčasnosti pri jej mene evidujeme viac ako 300 výstupov publikačnej činnosti, z toho 7 zo skupiny vysokoškolských učebníc alebo monografií, 39 karentovaných článkov, z nich 17 v kvartile Q1/Q2. V roku 2016 spolu s dvoma kolegami získala Cenu pre vedecký kolektív STU roka za významný vedecký prínos. Bohužiaľ, pani docentka si nemohla zo zdravotných dôvodov prevziať ďakovný list dekana fakulty na tomto podujatí a pán dekan jej ho odovzdá neskôr osobne. Pani prodekanka sa na záver doc. Bírošovej poďakovala za vynikajúce výsledky práce v prospech fakulty a zároveň jej zaželala mnoho zdravia a elánu ako v pracovnom, tak aj v súkromnom živote.

Študentskou cenou Učiteľ roka FCHPT za r. 2021 bol ocenený Ing. Ján Janošovský, PhD. z Oddelenia chemického a biochemického inžinierstva. Ako vysvetlil Marek Kalanin, predseda CHEM – Spolku študentov FCHPT, táto cena vznikla ako analógia k podobnému oceneniu, ktoré ma tradíciu na celouniverzitnej úrovni. Týmto si chcú študenti uctiť pedagógov svojej Alma mater. Tento rok mohli študenti formou ankety nominovať svojich obľúbencov a následne sa po kole nominácií prešlo k hlasovaniu. Študenti mali o túto aktivitu veľký záujem a celkovo bolo nominovaných vyše 40 pedagógov. V kole nominácii boli študenti povinní uviesť dôvody na danú nomináciu. Tieto dôvody boli spracované a odoslané všetkým nominovaným v nádeji, že ich poteší prečítať si pozitívnu spätnú väzbu na ich adresu. Potom nasledoval výber z kandidátov a celkovým víťazom sa stal učiteľ, ktorý získal najväčší počet hlasov. Ním sa stal napokon Ing. J. Janošovský, PhD., ktorému Marek Kalanin v mene všetkých študentov fakulty srdečne zablahoželal.

Po oficiálnej časti večera nasledovalo predstavenie Umeleckého súboru Lúčnica Slovenský triptych s podtitulom „pastieri, roľníci, remeselníci“. Tento program tanečného súboru, orchestra a speváckej skupiny bol inšpirovaný tak, ako všetky vystúpenia Lúčnice ľudovou kultúrou a hudobno-tanečným umením slovenského ľudu. Tentokrát však bola inšpirácia doplnená aj o prácou ľudí v troch základných sférach minulosti – tradičné pastierstvo, roľníctvo a remeselníctvo. Kým pastierstvo bolo svojimi špecifickými činnosťami lokalizované najmä do horského prostredia, roľníctvu sa darilo predovšetkým v údoliach a na úrodných rovinách krajiny. Remeselníctvo bolo doménou miest, ale aj slovenského vidieka. No a Slovenský triptych ponúkol syntézu týchto námetov a inšpirácií plnú neopočúvanej hudby, neopozeraných tancov a invenčných kostýmov. Vystúpenie Umeleckého súboru Lúčnica bolo dôstojným a hodnotným zavŕšením osláv Dňa učiteľov na FCHPT.

 

Autor: Miroslav Hutňan

Foto: Roman Hergovits