Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Na stretnutí so všetkými aktívnymi profesormi a bývalými dekanmi FCHPT dňa 3.4.2013 odovzdal rektor STU prof. Ing. Robert Redham.mer, PhD. všetkým zúčastneným pri príležitosti 75. výročia založenia našej univerzity a z úcty k 250 rokom univerzitného technického vzdelávania na území Slovenska začatého založením Banskej akadémie v Banskej Štiavnici pamätný List stromu poznania. Bývalí dekani a súčasný dekan FCHPT boli okrem pamätného listu ocenení aj bronzovou plaketou List stromu poznania z dielne Mgr. Art. Mariána Králika. V úvodnom prejave sa rektor STU zameral nielen na úspechy, ktoré STU dosiahla v minulom období (dobré umiestenie v Šanghajskom rebríčku v oblasti počítačových vied, získanie dvoch veľkých projektov v oblasti budovania technologických parkov, vysoká úspešnosť absolventov STU v získavaní zamestnania) ale aj problémov, ktoré bude potrebné v blízkej budúcnosti riešiť. Medzi najkritickejšie rektor STU zaradil starnutie učiteľského zboru, kedy sa nedarí získať dostatočný počet mladých adeptov na dráhu vysokoškolského učiteľa. V oblasti výskumu bude potrebné zamerať sa na získavanie participácie na veľkých medzinárodných projektoch, ktorých nositeľmi sú významné vedecké európske tímy. Po slávnostnom odovzdaní pamätných listov a plakiet vyzval rektor prítomných k všeobecnej diskusii A diskusia bola skutočne bohatá. Diskutujúci profesori sa poďakovali za ocenenie ich práce a ich vystúpenia sa týkali tak personálneho zabezpečenia fakulty, vedeckovýskumnej činnosti, medzinárodnej spolupráce a internacionalizácie fakulty a STU ako aj kvality študentov prichádzajúcich študovať na našu univerzitu, a kvality našich absolventov.

Na záver stretnutia dekan FCHPT prof. Ing. Ján Šajbidor, PhD. poďakoval rektorovi STU a všetkým prítomným a vyjadril presvedčenie, že takéto stretnutia s vedením STU majú význam pre efektívne riadenie univerzity a rozvoj jednotlivých činností na fakultách.

Fotogaléria