Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT
Odborný seminár “Polychlórované bifenyly – environmentálne a zdravotné dopady kontaminácie v Slovenskej republike“ v rámci projektu GEF UNIDO/UNDP “Odstránenie bariér, ktoré sťažujú osvojenie a efektívnu implementáciu dostupných nespaľovacích technológií na deštrukciu perzistentných organických polutantov (POPs) a demonštráciu životaschopnosti týchto metód”

Dátum: 29. január 2009
Miesto: Košice
Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru č. 1, zasadačka č. 242
Čas: 09:00 – 16:00

Seminár je zameraný na problematiku polychlórovaných bifenylov z pohľadu ich prieniku do zložiek životného prostredia a potravného reťazca, kontaminácie územia a s tým spojenými negatívnymi dopadmi na životné prostredie a zdravie ľudí na Slovensku a možných riešení deštrukcie PCB a dekontaminácie znečistených území. Seminár je možnosťou pre výmenu informácií a diskusiu o závažnej problematike zaťaženia životného prostredia, najmä východného Slovenska a možnosti riešenia s využitím nespaľovacích deštrukčných technológií v rámci projektu podporovaného svetovým spoločenstvom za účasti UNDP a UNIDO a financovaným s pomocou Global Environmental Facility.

Pozvánka pozvanka_PCB_seminar_KE_29_01_09.pdf