Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Oceňovanie najlepších študentov FCHPT vyšlo tento rok presne na Mikuláša. Ako uviedla vo svojom uvítacom príhovore pani prodekanka, doc. Reháková, toto predvianočné obdobie je aj vhodným časom na bilancovanie. Preto je rada, že môže na tomto stretnutí privítať študentov, ktorí sú vynímoční nielen svojimi študijnými výsledkami, ale aj rôznymi ďalšími aktivitami. Potešilo ju, že aktívnych študentov nad rámec svojich študijných povinností bolo v školskom roku 2018/2019 toľko, že ocenených musela vyberať z väčšieho množstva kandidátov. A to aj napriek náročnosti štúdia na našej fakulte.

Pán dekan, prof. Gatial, vo svojom vystúpení zdôraznil, že aj keď sa veľká pozornosť v aktivitách fakulty a jej hodnotení venuje vedeckovýskumná činnosť, práca so študentmi je prvoradá. Sú neoddeliteľnou súčasťou diania na fakulte v pedagogickej aj vedeckovýskumnej činnosti, pri kultúrnych a športových podujatiach, ako aj pri propagácii štúdia. Najlepšou reklamou pre fakultu je však dobrý a úspešný absolvent. Podčiarkol, že cieľom tohto stretnutia je ocenenie študentov, ktorým chceme dať najavo to, že si vážime ich študijné výsledky, ale aj aktivity v ďalších rôznych oblastiach, pri ktorých reprezentovali našu fakultu. Následne pani doc. Reháková predstavila študentov, ktorí získali cenu dekana a pochvalné uznanie dekana FCHPT.

Cenu dekana za vynikajúce plnenie študijných povinností počas doktorandského štúdia získali piati absolventi – Ing. Ivan Červeňanský, PhD., Ing. Pavol Lopatka, PhD., Ing. Veronika Svitková, PhD., Ing. Juliana Dylíková, PhD. a Ing. Martin Michalík, PhD.

Pochvalné uznanie dekana za mimoriadne plnenie študijných povinností a ďalšie aktivity bolo udelené Bc. Kristíne Fedorovej, Bc. Lenke Galčíkovej, Bc. Pavlovi Štefíkovi, Bc. Kristíne Košútovej, Bc. Dominike Valachovej, Adamovi Ďuríkovi, Artemovi Nikipelovovi, Ing. Michaele Horváthovej, Ing. Milanovi Pirošovi, Ing. Dominike Jedinej, Bc. Lenke Sujovej, Monike Sádeckej a Nine Zábojníkovej.

Pochvalným uznaním dekana za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu boli ocenení Ing. Veronika Majová, Ing. Peter Bakaráč a Ing. Petra Valiauga, ako autori viacerých príspevkov na prestížnych medzinárodných konferenciách a v časopisoch kategórie „A“.

Pochvalné uznanie dekana za reprezentáciu fakulty v športe prevzali Monika Mokráňová, za významné výsledky pri reprezentácii fakulty v plávaní a Ing. Matúš Furka, za vzornú reprezentáciu fakulty vo volejbale.

Pochvalné uznanie dekana za významnú činnosť konanú v prospech fakulty si prevzali Alžbeta Lelková, Bc. Stanislava Lukáčová, Bc. Mária Mičíková, Ing. Daniela Pavúková, Ing. Dária Nitrayová, Ing. Anton Lisý, Zuzana Dyrčíková, Veronika Pasch a Marek Wadinger.

Ocenenie prác ŠVK spoločnosťou Enviral group odovzdala zástupkyňa spoločnosti, Ing. Veronika Cyprichová, Bc. Šárke Jánošíkovej a Bc. Márii Pacolovej.

Po odovzdaní ocenení pani prodekanka zdôraznila, že pre rozvoj schopností študenta nie je dôležitý iba študijný priemer. Súčasný zamestnávateľ hľadá nielen dobrého študenta, ale hlavne flexibilného pracovníka. Pri rôznych mimoškolských aktivitách a styku s rôznymi ľuďmi študenti získavajú zručnosti, ktoré môžu neskôr zúročiť v praxi.

V nasledujúcej diskusii sa prítomní venovali mnohým témam ako akreditácia a evaluácia fakulty, či kvalita pedagogického procesu na fakulte. K tejto druhej téme odzneli zaujímavé príspevky, týkajúce sa organizácie skúškového obdobia, video prednášok, svojpomocného doučovanie študentov a ankiet o predmetoch.

V závere stretnutia sa pani prodekanka poďakoval oceneným študentom za ich aktivity a zaželala im úspešný záver semestra a pekné sviatočné dni. V súvislosti s bohatou diskusiou vyjadrila nádej, že v budúcom roku budú pokračovať v takomto zmysluplnom dialógu.

   

  

Text a foto: Miroslav Hutňan