Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

O Z N Á M E N I E

O KONANÍ OBHAJOBY DDP

 

 

 

V zmysle ustanovení vyhlášky č. 65/1977 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností, v znení neskorších predpisov vykonaných vyhl. SKVH č. 302/1990 Zb. dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 1. októbra 2007 o 13.00 hod. sa bude konať v zasadacej miestnosti Oddelenia organickej chémie ÚOCHKP FCHPT STU (4. posch., blok A), Radlinského 9, Bratislava obhajoba doktorskej dizertačnej práce

 

doc. Ing. Miloša  S E D L Á K A, CSc.,

docenta Katedry organickej chémie FCHT Univerzity Pardubice

 

Názov práce:    “Kinetické studium vybraných intramolekulárních reakcí katalyzovaných přenosem protonu”

 

Odbor:             010411  Organická chémia

 

Oponenti:     Prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc     PF UK Bratislava

                       Prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.        FCHPT STU Bratislava

                       Prof. RNDr. Milan Potáček,CSc.          PF MU Brno, ČR

                       Prof. Ing. Jiří Svoboda, CSc.                VŠCHT Praha

 

            Dizertačná práca je k nahliadnutiu na referáte pre vedu a výskum Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Vaše otázky alebo pripomienky môžete zaslať na adresu fakulty.