Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

V pondelok 25. januára navštívila Fakultu chemickej a potravinárskej technológie STU delegácia z Technickej univerzity v holandskom Eindhovene (TU/e). Tvorilo ju 25 študentov 1. až 5. ročníka Fakulty chemickej technológie. Študentov sprevádzal prof. Remco Tuinier, vyučujúci fyzikálnu chémiu polymérov a koloidov na katedre Chemického inžinierstva TU/e.

Celodenný program návštevy sa začal ráno exkurziou v Dusle a.s. v Šali. Dr. Peter Németh z investičného oddelenia podniku študentom predstavil históriu a súčasné výrobné portfólio Dusla. Hlavná časť jeho prezentácie sa však týkala novej výrobne NH3 Čpavok 4, ktorej výstavba začala v minulom roku a skúšobná prevádzka je naplánovaná na rok 2017. Celkovo ide o investíciu skupiny Agrofert za vyše 300 miliónov Eur (najvyššia v jej histórii) s plánovanou dennou výrobou čpavku 1600 ton. V čase dostavania bude výrobňa predstavovať jednu z najmodernejších výrob čpavku v Európe; oproti dnešnej technológii dôjde k výraznému zníženiu spotreby zemného plynu, energií a produkcie emisií.

Ďalšou prednáškou pokračoval Dr. Viktor Molnár z úseku spracovania odpadov. V svojom príspevku oboznámil študentov s modernizáciou úpravy odpadovej vody a tuhých odpadov, ktorá v Dusle úspešne prebehla v posledných rokoch. V súčasnosti sa už nachádzajú hlboko pod limitmi stanovenými slovenskou a európskou legislatívou. Za zmienku stojí, že nová technológia úpravy odpadovej vody bola vyvinutá v úzkej spolupráci s Oddelením environmentálneho inžinierstva našej fakulty.

Exkurzia bola zakončená prehliadkou vybraných častí podniku. Študenti mali možnosť pozrieť si konštrukciu novej výrobne čpavku, jednotlivé stupne čistenia odpadovej vody z organickej i anorganickej výroby a nakoniec i spaľovne tuhého odpadu.

Ďalší program návštevy sa už odohrával na fakulte. Po obede v školskej jedálni študenti absolvovali tri prednášky pripravené predstaviteľmi našej univerzity. Prodekanka doc. Monika Bakošová ich informovala o histórii školy, jej súčasnom zameraní a možnostiach štúdia. Prof. Milan Polakovič predstavil štúdium a výskum na Oddelení chemického a biochemického inžinierstva a prof. Miloš Drtil sa v svojej prednáške venoval Oddeleniu environmentálneho inžinierstva.

Holanďania si taktiež pripravili dve prednášky pre našich študentov a zamestnancov. Prof. Remco Tuinier rozprával o histórii TU/e a súčasných možnostiach štúdia v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom programe katedry Chemického inžinierstva. Technická univerzita v Eindhovene a najmä jej Fakulta chemickej technológie predstavuje jednu z najkvalitnejších technických univerzít v Holandsku, čo dokladajú aj každoročne udelené ocenenia. Ak sa holandský študent chce profilovať v chemickom inžinierstve, v zásade si volí medzi troma technickými univerzitami so silným zastúpením tohto odboru: v  Eindhovene, v Delfte alebo v Enschede (Univerzita Twente).

Program štúdia chemického inžinierstva na TU/e sa tomu nášmu v mnohom podobá. Skladba predmetov nie je veľmi odlišná; rovnaká je aj dĺžka štúdia (3 roky bakalárske a 2 roky inžinierske). Medzi niektoré rozdiely patrí výraznejšia voľnosť študentov pri svojom profilovaní – sami si môžu zvoliť predmety až za cca 1/3 kreditov. Pri tejto voľbe si môžu vyberať aj predmety iných odborov – napr. z fyziky, organickej chémie, biochémie a pod. Filozofiou za týmto medziodborovým štúdiom je prispôsobiť sa požiadavke trhu – často má lepšiu kvalifikáciu absolvent, ktorý ovláda nielen riadenie procesov, ale má hlbšie vedomosti aj o napr. materiálovej vede či organickej katalýze.

Ďalším podstatným rozdielom je priestor na diplomovú prácu. S výnimkou kratšej praxe v podniku je diplomovej práci alokovaný celý piaty ročník, takže študent má na jej vypracovanie až 9 mesiacov. Štúdium sa nedelí na polročné semestre, ale na štvrťročné celky. Vysokoškolské štúdium v Holandsku je v zásade tiež bezplatné, hoci sa platí istý „vzdelávací poplatok“, predstavujúci okolo 2000 Eur ročne (pri priemernej mesačnej mzde v krajine 3000 Eur by to u nás predstavovalo asi 600 Eur za akademický rok). Spomenutý poplatok sa týka občanov Holandska a Európskej únie, cudzinci platia podstatne viac. Napr. čínskeho študenta by akademický rok 2015/16 vyšiel na 8700 Eur v bakalárskom a 13 600 Eur v inžinierskom stupni.

Prof. Tuinier spomenul tiež intenzívnu snahu o transfer výskumu do praxe, ktorá je vlastná nielen TU/e, ale aj všetkým ostatným technickým univerzitám v Holandsku. V blízkosti univerzitného areálu sa nachádza štvrť start-upov, ktoré boli založené absolventmi univerzity a vznikli ako spin-off ich výskumu na TU/e. Holandská vláda intenzívne podporuje tento druh podnikania. Start-upy majú v začiatkoch odpustené dane, univerzita či jej inkubátor im poskytuje pomoc v administratíve (zdieľanie sekretárok, právnických služieb, účtovníčok), aby sa mohli plne venovať len vývoju produktu / produkcii. Automaticky sa predpokladá, že vyše 90% týchto start-upov do dvoch rokov zanikne. Nie je to nič zahanbujúce; väčšina podnikateľov, čo prerazí, má za sebou niekoľko neúspešných start-upov. Dôležitých je tých 10%, ktoré prinesú univerzite prestíž a financie v rôznych formách. Start-upy, ktoré prerazia, väčšinou zakrátko kúpi a začlení do svojej štruktúry niektorá z veľkých korporácií. Prof. Tuinier spomenul približne 8 úspešných start-upov, ktoré vznikli z výskumu katedry Chemického inžinierstva; on sám intenzívne spolupracuje s dvoma z nich.

Druhú holandskú prednášku mal študent Camiel Steffanie, predseda študentského spolku chemických technológov na TU/e s názvom Japie (www.tsvjapie.nl). Spolok je pomenovaný po Janovi Pieterovi Minckeleersovi, vedcovi z 18. storočia, ktorého výskum prispel k pouličnému osvetleniu Eindhovenu svietiplynom. Camiel prezentoval aktivity ich spolku. Ten má asi 400 členov (iba študenti bakalárskeho a inžinierskeho štúdia môžu byť členmi), z ktorých cca 100 sa aktívne podieľa na jeho fungovaní. Na starosti majú najmä exkurzie študentov do výrobných podnikov, získavanie sponzoringu, organizáciu prednášok ľudí z praxe na univerzite, workshopy zamerané na prehĺbenie štúdia, doučovanie, návštevu priemyselných veľtrhov, distribúciu učebníc a organizáciu športových, turistických a teambuildingových akcií.

Ročný rozpočet ich spolku je 250 000 Eur, pričom asi jednu tretinu prispieva univerzita a zvyšok podniky. Ročný poplatok študentov je symbolický, iba 2,50 Eura. Celkovo ročne organizujú približne 120 aktivít, t.j. jednu na skoro každý deň štúdia (tohtoročný harmonogram si môžete pozrieť na vyššie uvedenej webstránke). Pre päťčlenné študentské vedenie spolku predstavuje organizácia týchto aktivít prácu na plný úväzok; preto kvôli nemu na rok prerušujú štúdium. Rok štúdia navyše je však pre nich dobrá investícia do curricula – nové vedenie sa volí každý rok a ide pri ňom o tvrdú konkurenciu medzi študentmi. Všetkých 25 študentov z našej návštevy boli členmi Japie a aj návšteva našej fakulty bola jednou z aktivít ich spolku. Celý ich výlet trval týždeň – v pondelok boli na Slovensku a zvyšok týždňa strávili návštevami Viedenských univerzít a podnikov. O účasť na týchto výletoch s obmedzenou kapacitou je v spolku veľký záujem, preto časť miest vyberajú podľa zásluh pri fungovaní spolku a časť losujú. Ich spolok zďaleka nie je jediný svojho druhu, len spolky chemického inžinierstva (resp. technológie) sú v Holandsku ďalšie štyri a Japie patrí k tým menším. Na každej holandskej univerzite pôsobí niekoľko podobných študentských spolkov pre rôzne smery štúdia; účasť na ich fungovaní v určitom období štúdia považujú študenti za samozrejmosť a vec prestíže. Na Univerzite Twente v Enschede, kde bol autor na 2-ročnom postdoku sa cech chemického inžinierstva volá Alembic (alembic.utwente.nl) a okrem iného prevádzkuje univerzitnú krčmu (alembic = archaická destilačná nádoba). Ich hlavnou minuloročnou aktivitou bol mesačný výlet do Čile.

Po skončení prednášok boli študenti rozdelení na menšie skupiny a za sprievodu našich doktorandov odišli na exkurzie po laboratóriách Oddelenia chemického a biochemického inžinierstva (včítane študentských laboratórií a haly) a výskumných laboratóriách Oddelenia environmentálneho inžinierstva. Ich návšteva bola zakončená družnou neformálnou debatou so študentmi, doktorandmi a zamestnancami oboch oddelení v zasadačke Oddelenia chemického a biochemického inžinierstva za asistencie veľkého kotla voňavého gulášu a produktov malokarpatskej vínnej oblasti.

Týmto by som rád vyslovil poďakovanie dekanovi prof. Jánovi Šajbidorovi za záštitu celej návštevy a uvoľnenie financií na obed a pohostenie, prof. Miloslavovi Drtilovi za organizáciu návštevy, prednášku a sprievod pri exkurzii v Dusle, doc. Monike Bakošovej a prof. Milanovi Polakovičovi za ich prednášky, Dr. Miroslavovi Varinymu za skvelú organizáciu pohostenia a navarenie gulášu, a tímu študentov a doktorandov z Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva za pomoc pri varení a sprevádzaní návštevy po laboratóriách. Pevne veríme, že sme návštevu prijali s vrelosťou, akú sa Viedenčanom len ťažko podarí zopakovať!

 

Autor: Michal Gramblička

Začiatok exkurzie v Dusle po skončení prednášok


Prvý stupeň čistenia odpadých vôd, v popredí Dr. Németh


Obecenstvo pri prednáškach na fakulte


Prednáška prof. Tuiniera


Prednáška predsedu študentského spolku Camiela Steffanieho


Pohľad na obecenstvo z druhej strany, v popredí prof. Tuinier


Tím našich skvelých kuchárov so šéfom – Mirom Varinym