Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Milí stredoškoláci,


ak máte záujem zapojiť sa do aktuálneho výskumu, ktorý sa realizuje vo výskumných tímoch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, môžete tak urobiť v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Ak vás niektorá z tém zaujala a chceli by ste sa zapojiť do výskumu, neváhajte osloviť kontaktnú osobu prostredníctvom e-mailu.


Fakultný koordinátor SOČ (vladimir.lukes@stuba.sk)

 

Návrhy tém:


Téma / Garant témy

Kontaktná adresa pracoviska FCHPT

Syntéza nových heterocyklov.

prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.

viktor.milata@stuba.sk

Forenzná mikroskopická analýza dokumentov.

Ing. Silvia Parciová

silvia.parciova@stuba.sk

Zloženia uhlíkových tlačových pást a ich elektrická vodivosť.

Ing. Michal Hatala

pavol.gemeiner@stuba.sk

Hodnotenie nano-uhlíkových materialov infračervenou spektroskopiou.

doc. RNDr. Milan Mikula, PhD.

pavol.gemeiner@stuba.sk

Čistenie povrchov obrazov modernými metódami.

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.

pavol.gemeiner@stuba.sk

Vplyv dopovania na elektrické vlastnosti vodivého polyméru PEDOT:PSS.

Ing. Pavol Gemeiner, PhD.

pavol.gemeiner@stuba.sk

Modifikácie prírodných materiálov.

doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.

michal.jablonsky@stuba.sk

Získavanie cenných látok z kôry stromov.

doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.

michal.jablonsky@stuba.sk

Základy programovania Lego robotov.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.

lubos.cirka@stuba.sk

Raspberry PI/Arduino - domáca automatizácia pre každého.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.

lubos.cirka@stuba.sk

Priemyselná automatizácia.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.

lubos.cirka@stuba.sk

Tvorba statických a dynamických webových stránok.

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.

lubos.cirka@stuba.sk

Produkcia bioplynu z lignocelulózových materiálov.

prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.

miroslav.hutnan@stuba.sk

Produkcia bioplynu z biologicky rozložiteľných odpadov
s vysokým obsahom dusíka a síry.

prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.

miroslav.hutnan@stuba.sk

Určenie bioplynového potenciálu v SR.

prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.

miroslav.hutnan@stuba.sk

Zdraviu škodlivé látky vznikajúce počas vyprážania.

Ing. František Kreps, PhD.


frantisek.kreps@stuba.sk

Počítačová predikcia biologickej účinnosti látok s potenciálnym protituberkulóznym účinkom.

prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.


vladimir.lukes@stuba.sk

Kvantifikácia známeho a identifikácia neznámeho - využitie jadrovej magnetickej rezonancie pri charakterizácii vzoriek z organickej syntézy a potravinárstva.

Ing. Michal Šoral, PhD.


michal.soral@stuba.sk

Postupné kazenie ovocia videné zvnútra pomocou zobrazovania magnetickou rezonanciou.

Ing. Michal Šoral, PhD.


michal.soral@stuba.sk