Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Korona kríza spôsobila, že letný semester 2020 bol iný. Študenti museli opustiť učebne aj laboratóriá, prezenčnú výučbu vystriedala on-line výučba. Nebolo to jednoduché, až takéto zmeny nikto z nás nečakal. Napriek tomu sa štúdium na fakulte nezastavilo. Učitelia aj študenti zvládli nové podmienky a požiadavky. A druháci na inžinierskom štúdiu napísali a koncom semestra obhájili aj Diplomové práce. To, že tieto práce boli kvalitné a že študenti a školitelia výzvu on-line výučby zvládli, svedčia aj ocenenia, ktoré vybrané práce obdržali. Ocenených bolo jedenásť prác a ich zoznam spolu so sponzorujúcimi firmami a inštitúciami je nasledovný:

Na tomto mieste sme po minulé roky zvykli uviesť aj fotografie zo slávnostného odovzdávania ocenení. Tento rok sme túto dôležitú a zároveň milú udalosť museli vynechať; epidemilogické opatrenia nám zabránili sa stretnúť osobne. Všetci dúfame, že o rok už bude tento oznam doplnený aj o fotodokumentáciu a že počet ocenených prác aj sponzorov bude minimálne rovnaký.

Záverom nám dovoľte poďakovať sa sponzorujúcim spoločnostiam. Jednak za to, že si našli čas na prečítanie prác a vybranie tých najlepších. Ale aj za to, že napriek zlej ekonomickej situácii ocenenili autorov prác hodnotnými darmi. A v neposlednom rade za to, že ukázali našim študentom záujem praxe o výsledky ich práce a ich štúdia na FCHPT STU.

Spoločnosť Titul meno Priezvisko Názov diplomovej práce odbor
Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva Ing. Dáša Paulenová Porovnanie alternatívnych výrob esterov chemické inžinierstvo
Nadácia pre rozvoj FCHPT STU v Bratislave Ing. Erika Stupeňová Analýza funkcie esenciálnych proteínkináz využitím kondičných analóg citlivých mutantov  
Asociácia čistiarenských expertov SR Ing. Nikola Bavaresco Vysokoúčinná nitritácia ako alternatívny proces odstraňovania dusíka technológie čistenia odpadových vôd a spracovanie kalov
Slovenská chemická spoločnosť Ing. Dominika Valachová Chemoselective Reductions in the Stereoselective Synthesis of Natural Products  
Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energií Ing. Lukáš Mareček Katalytická hydrogenolýza a pyrolýza lignínu v prostredí vybraných katalyzátorov obnoviteľné zdroje energie
Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy Ing. Barbora Šopová Progresívne utesňovanie anodicky oxidovaného hliníka  
Metrohm Slovensko, s.r.o. a Slovenská elektrochemická spoločnosť Ing. Viktória Adzimová Využitie elektrochemických metód pre štúdium vybraných biomakromolekúl elektrochémia
Bukóza Holding, a.s. Ing. Richard Nadányi Precipitation and Purification of a novel biorefinery stream based on lignin towards specific customers requirements technológie spracovania buničiny a papiera
Mondi SCP a.s. Ing. Terézia Hasalíková Analytické hodnotenie lepivých nečistôt v okruhu papierenského stroja vo vzťahu k parametrom procesu  
Slovenský národný komitét International Water Assocation
Associa on
Ing. Alexandra Buláková Výskyt vybraných liečiv v povrchových a podzemných vodách Slovenska a ich možný prienik do vodných a poľnohospodárskych rastlín  
HUMUSOFT, s.r.o, Ing. Rudolf Trautenberger Vývoj softvéru na výpočet chemických vlastností látok automatizácia a kontrola procesov -
práca vypracovaná s využitím softvéru MATLAB

Na tomto mieste sme po minulé roky zvykli uviesť aj fotografie zo slávnostného odovzdávania ocenení. Tento rok sme túto dôležitú a zároveň milú udalosť museli vynechať; epidemilogické opatrenia nám zabránili sa stretnúť osobne. Všetci dúfame, že o rok už bude tento oznam doplnený aj o fotodokumentáciu a že počet ocenených prác aj sponzorov bude minimálne rovnaký.

Záverom nám dovoľte poďakovať sa sponzorujúcim spoločnostiam. Jednak za to, že si našli čas na prečítanie prác a vybranie tých najlepších. Ale aj za to, že napriek zlej ekonomickej situácii ocenenili autorov prác hodnotnými darmi. A v neposlednom rade za to, že ukázali našim študentom záujem praxe o výsledky ich práce a ich štúdia na FCHPT STU.

Miloslav Drtil