Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Vážení zamestnanci, absolventi, spolupracovníci a priatelia Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, dovoľujeme si Vás osloviť v súvislosti s Vašim právom rozhodnúť, ako použiť 2% dane z príjmu za rok 2021, v zmysle zákona o daniach z príjmov.

Poukážte 2% z dane z príjmov v prospech Nadácie pre rozvoj FCHPT STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, IČO 31770665

 Zamestnanci

 1. Do 15.02.2022 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov za rok 2021
 2. Zamestnávateľ Vám vystaví a po 31.3.2022 odovzdá  Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2021
 3. Zamestnanec vyplní Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov za rok 2021
 4. Tlačivá Vyhlásenie  a aj Potvrdenie zamestnanec doručí do 30. apríla 2022  na príslušný  Daňový úrad.

Poučenie na vyplnenie a odovzdanie vyhlásenia o poukázaní podielu dane z príjmov:

Fyzické osoby

 1. Vo vyhlásení vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane
 2. Vyplnené vyhlásenie a  potvrdenie doručte do 30.04. 2022 na Váš Daňový úrad

Právnické osoby

 1. Vo vyhlásení vyplňte kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane
 2. Vyplnené vyhlásenie   doručte do 31.3.2022 na Váš Daňový úrad

Predmetom činnosti Nadácie pre rozvoj FCHPT STU je:

 • zlepšenie materiálového vybavenia fakulty, najmä prístrojovej základne, chemikálií a laboratórneho skla a pomôcok
 • poskytovanie štipendií pre vynikajúcich študentov a doktorandov
 • poskytovanie finančnej podpory na organizáciu študentskej vedeckej konferencie Chémia a technológie pre život – mimoriadne štipendiá oceneným študentom
 • skvalitňovanie a rozširovanie zahraničných stykov fakulty a jej zapojenie do medzinárodných programov
 • skvalitňovanie informačných potrieb prostredníctvom rozšírenia knižných fondov a prístupu k databázam údajov
 • poskytovanie štipendií pre vynikajúcich študentov a doktorandov
 • podpora vydávania vedeckých publikácií a skrípt
 • podpora rozvojových projektov fakulty.

Číslo bežného účtu Nadácie v Tatrabanke : IBAN: SK83 1100 0000 0029 2484 5539

IČO Nadácie pre rozvoj FCHPT STU : 31770665

Ing. V. Žúbor, PhD., správca Nadácie pre rozvoj FCHPT STU

+421 918 674 197, email: vladimir.zubor@stuba.sk

Príloha : Výpis z registra mimovládnych neziskových organizácii ( register MNO)