Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Poukážte 2% z dane z príjmov v prospech Nadácie pre rozvoj FCHPT STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, IČO 31770665

 

Zamestnanci

 1. Do 15.02. 2020 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov
 2. Zamestnávateľ vystaví a odovzdá zamestnancovi Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Zamestnanec vyplní Vyhlásenie o poukázaní podielu dane z príjmov
 4. Tlačivá Vyhlásenie  a aj Potvrdenie zamestnanec doručí do 30. júna 2020  na  daňový úrad.

Poučenie na vyplnenie vyhlásenia

Fyzické osoby

 1. V daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 2% z dane
 2. Vyplnené daňové priznanie doručte do 30.06. 2020 na Váš daňový úrad

Právnické osoby

 1. V daňovom priznaní vyplňte kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane
 2. Vyplnené daňové priznanie doručte na Váš daňový úrad

Predmetom činnosti Nadácie je:

 • zlepšenie materiálového vybavenia fakulty, najmä prístrojovej základne, chemikálií a skla
 • skvalitňovanie a rozširovanie zahraničných stykov fakulty a jej zapojenie do medzinárodných programov
 • uspokojovanie informačných potrieb prostredníctvom rozšírenia knižných fondov a prístupu k databázam údajov
 • poskytovanie štipendií pre vynikajúcich študentov a doktorandov
 • podpora vydávania vedeckých publikácií a skrípt
 • podpora rozvojových projektov fakulty.

Číslo bežného účtu nadácie v Tatrabanke : IBAN: SK83 1100 0000 0029 2484 5539

IČO:31770665

Ing. V. Žúbor, PhD.
Správca nadácie

+421 918 674 197, email: vladimir.zubor@stuba.sk