Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Sú ľudia, ktorí sa výsledkami svojej práce dostanú do širokého povedomia domácej i zahraničnej odbornej verejnosti. Takýmto je aj významný vedec a pedagóg Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  -  prof. Ing. Alexander Príbela, DrSc., jeden z pilierov slovenskej potravinárskej vedy.

Jubilant sa narodil 13. septembra 1928 v Šoporni. Svoje vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1956 na Chemickej fakulte SVŠT Bratislava, kde sa hneď po štúdiu zamestnal. Titul profesor obhájil o 30 rokov neskôr, roku 1986.

Profesijne bol jubilant zameraný na potravinársku chémiu a hodnotenie potravín. Položil základy senzorickej analýzy na Slovensku a vynikajúco spracoval problematiku horkých látok v potravinách. Prednášal celý rad potravinárskych predmetov, avšak pedagogicky i vedecky sa venoval najmä hodnoteniu potravín, resp. potravinárskej analýze. Možno konštatovať, že na našej univerzite založil a rozvinul odbor zameraný na chémiu a hodnotenie potravín. Viedol a konzultoval vyše 200 diplomových prác a tiež vyše 40 doktorandských prác.

Prof. Príbela je autorom viac ako 500 vedeckých a odborných prác, je autorom 10 patentov a zlepšovacích návrhov, z ktorých mnohé boli realizované. Je autorom alebo prispievateľom do 45 knižných publikácií z toho 10 monografií. Bohatú odozvu jeho vedeckej práce najlepšie dokumentuje vyše 250 citácií našich a zahraničných autorov. Pre študentov napísal 45 vysokoškolských skrípt, ktoré slúžia ako učebnice nielen na FCHPT, ale aj na iných fakultách v SR.

V roku 1998 založil  a viedol Senzorické laboratórium, v ktorom sa už vyše 30 rokov organizujú kurzy ďalšieho vzdelávania zamerané na senzorické hodnotenie rôznych komodít potravín, obalov a obalových materiálov  ako aj  rôznych druhov alkoholických nápojov (vína, piva a destilátov).  Všetky druhy kurzov sú akreditované Ministerstvom školstva SR. Senzorické laboratórium od svojho vzniku zorganizovalo viac ako 250 kurzov, vyškolilo vyše 2500 absolventov. Uvedené kurzy a školenia významne prispievajú k celoživotnému vzdelávaniu pracovníkov potravinárskeho priemyslu, poľnohospodárstva, zdravotníctva a veterinárnej praxe , ako aj záujemcov z radov odbornej verejnosti.

Jubilant sa v rámci ďalšej pedagogickej činnosti angažoval aj v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva, kde organizoval a viedol postgraduálne štúdiá zamerané na kontrolu a riadenie kvality potravinárskeho priemyslu, na analytické metódy cudzorodých látok v požívatinách, krmivách a pôde.

V organizačnej oblasti sa intenzívne angažoval najmä ako garant viacerých odborných konferencií (napr. Laboralim, Cudzorodé látky v potravinách), ako aj ako člen redakčných rád domácich a zahraničných časopisov a zborníkov.

Významná je jeho aktivita v početných vedeckých a odborných spoločnostiach. Profesor Príbela bol jedným zo zakladajúcich členov Slovenskej spoločnosti pre vedy poľnohospodárske, potravinárske, lesnícke a veterinárske pri SAV.  Vysoko cenená bola jeho práca vo Zväze slovenských vedecko-technických spoločností (ZSVTS).

Slovenská potravinárska spoločnosť ZSVTS v spolupráci s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU zorganizovali 19. septembra 2018 vedecký seminár pri príležitosti 90.narodenín nestora potravinárskej vedy a zakladateľa vedeckej školy senzorickej analýzy potravín na Slovensku – prof. Ing. Alexandra Príbelu, DrSc. Účastníci sa na tomto seminári oboznámili s najnovšími trendmi v oblasti senzorickej analýzy vo svete a na Slovensku.

Všestranná aktivita jubilanta bola ocenená početnými zlatými medailami a plaketami významných domácich a zahraničných inštitúcií.

Pri príležitosti významného životného jubilea želáme jubilantovi z celého srdca veľa dobrého zdravia a radosti z dosiahnutých výsledkov, ako aj  šťastie a spokojnosť v osobnom a rodinnom živote.

Štefan Schmidt, Vladimír Žúbor

350           

360