Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Interná smernica FCHPT STU č. 1/2006 o gastrolístkoch pre zamestnancov FCHPT STU

[smernica_o_GL2006.doc]

Bratislava, január 2006
Prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.
Dekan fakulty

 

1. Gastrolístky  - postup pri priznávaní nároku:

Zamestnanci predložia žiadosť o priznanie nároku na vydanie gastrolístkov v písomnej podobe - v zmysle príslušných ustanovení  Zákonníku práce

Na FCHPT STU majú nárok na vydanie gastrolístkov tieto skupiny zamestnancov:

  • zamestnanci výmenníkovej stanice (kuriči),  - len počas vykurovacej sezóny
  • informátorky (denné vrátničky) – len počas sobôt, nedelí a štátnych sviatkov
  • noční vrátnici – len počas sobôt, nedelí a štátnych sviatkov
  • vodič (zásobovač) – plný počet dní v mesiaci
  • zamestnanci fakulty, ktorí preložia potvrdenie od špecialistu (gastroenterologa), o tom, že sú nútení ,vzhľadom na ich zdravotný stav, si pripravovať špeciálnu stravu – plný počet dní v mesiaci


2. Gastrolístky – postup výpočtu , nákup a vydávanie

Cena stravného lístku v ZJ na FCHPT STU je od 1.1.2006 v hodnote 72.-Sk (bez DPH).

Zamestnanec má po odpracovaní viac ako 4 hodín nárok na príspevok na stravu vo výške 55%, čo činí 39,60 Sk a tiež nárok na príspevok zo sociálneho fondu  ( podľa platnej KZ) vo výške 8.-Sk. Uvedení zamestnanci si prevezmú jeden kus gastrolístku  v hodnote 72.-Sk  po zaplatení zostatku rozdielu a to 24,40 Sk/ks.

Pracovníčka VS TPP na začiatku  mesiaca vypočíta počet smien, na základe ktorých (resp. po odpracovaní ktorých) bude zakúpený príslušný počet gastrolístkov a vydaný uvedeným zamestnancom. Uvedený počet spolu s menami nahlási tajomníkovi fakulty, ktorý vykoná výpočet slúžiaci na vystavenie objednávky na nákup gastrolístkov .Vo výpočte bude zohľadnené čerpanie štátneho príspevku za vydané jedlá v ZJ, čerpanie dovolenky, čerpanie náhradného voľna , práceneschopnosť a vykonané služobné cesty alebo zahraničné pracovné cesty v predchádzajúcom mesiaci. Prečerpanie nároku na gastrolístky v predchádzajúcom mesiaci bude odpočítané od predpokladaného nároku na daný mesiac.

Najneskôr  10 deň v mesiaci pracovníčka  MTZ TPP zabezpečí nákup gastrolístkov a ich odovzdanie do pokladne FCHPT STU. Gastrolístky budú nakupované u firmy Vaša stravovacia s.r.o., Bratislava s ktorou má FCHPT STU uzatvorenú zmluvu  .

Pokladníčka vydá gastrolístky zamestnancom FCHPT STU  a od zamestnancov prevezme finančnú hotovosť , a to vo výške počet vydaných lístkov krát 24,40 Sk.

Táto smernica nadobúda účinnosť od 1.1.2006

Prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.
Dekan fakulty