Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Vážená uchádzačka, vážený uchádzač,

 

program  v akademickom  roku  2017/2018  pre  študentov  1.  ročníka  Bc.  štúdia

začína  13.  septembra  2017.

Oznamujeme Vám niektoré základné údaje pre akademický rok 2017/2018, ktoré sú pre Vás záväzné.

Termíny

 

 

Zápis do 1. ročníka

 

1.termín

 

 

Kód odboru

Názov študijného programu

Deň zápisu

B-CHI

Chemické inžinierstvo

28. jún 2017

B-POVYKO

Potraviny, výživa, kozmetika

28. jún 2017

B-AIMCHP     Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a  potravinárstve

28. jún 2017

B-BIOT

Biotechnológia

29. jún 2017

B-CHEMAT  Chémia, medicínska chémia a chemické materiály

29. jún 2017

2.termín

 

 

Kód odboru

Názov študijného programu

Deň zápisu

B-CHI

Chemické inžinierstvo

23. august 2017

B-POVYKO

Potraviny, výživa, kozmetika

23. august 2017

B-AIMCHP     Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve

23. august 2017

B-BIOT

Biotechnológia

24. august 2017

B-CHEMAT

Chémia, medicínska chémia a chemické materiály

24. august 2017

Ak sa zápisu nemôžete zúčastniť osobne, môžete splnomocniť inú osobu formou overeného splnomocnenia „na všetky úkony spojené so zápisom na štúdium“, ktorá spolu so splnomocnením a všetkými tlačivami potrebnými ku zápisu predloží aj papierovú fotografiu rozmerov 3,5x4,5 cm a jej elektronickú verziu na CD s rozlíšením 300dpi.

 

Úvod do štúdia

 

 

13. september 2017

8:00 – 15:30

Informácie o FCHPT a študijných programoch,

 

 

študijný poriadok, práva a povinnosti študentov,

 

 

informácie o činnosti AS FCHPT, predstavenie tútorov z radov

 

 

študentov, slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka

14. september 2017

8:00 – 15:00

Akademický informačný systém a jeho používanie,

 

 

Služby Slovenskej chemickej knižnice, digitálna študovňa,

 

 

informácie o výučbe

 

Začiatok výučby  18. september 2017

Informácie k zápisu

Miesto zápisu

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9 (bližšia špecifikácia posluchární bude vo vestibule FCHPT).

Doprava

Z autobusovej stanice trolejbus č. 212 - vystúpite na zástavke Kollárovo námestie z hlavnej vlakovej stanice električka č. 1 – vystúpite na zástavke STU

Časový harmonogram zápisu

07:30 – 08:30 prezentácia

08:30 – 10:30   administrácia zápisu

11:00 - fotografovanie


Platby

Každý študent STU musí mať Preukaz študenta ISIC. Na základe Príkazu rektora č. 2/2012 sa pre novoprijatých študentov denného štúdia vydáva len Preukaz študenta STU ISIC.

Študentom dennej formy štúdia bude vydaný preukaz ISIC študenta STU. Poplatok za preukaz ISIC študenta STU je vrátane ročnej licencie ISIC 24 . Variabilný symbol pre zaplatenie preukazu ISIC internetbankingom je2317000000.

Študenti, ktorí už študovali na inej fakulte STU a majú nepoškodený preukaz ISIC si zakúpia iba prolongačnú známku. Cena prolongačnej známky je 14 €.

Platby je potrebné uhradiť bankovým prevodom na účet č. SK7881800000007000081471, špecifický symbol 006, variabilný symbol (podľa vyššie uvedených pokynov) a preukázať sa dokladom o zaplatení pri zápise (neposielajte doklad o zaplatení poplatkov poštou!). Pri bankovom prevode v správe pre prijímateľa vždy uveďte svoje meno a priezvisko a účel platby.

preukaz študenta STU ISIC

24 €

repetenti platia iba prolongačnú známku

14 €

 

K zápisu potrebujete

-    doklad o zaplatení preukazu študenta STU ISIC, alebo prolongačnej známky

-    rozhodnutie o prijatí

-    občiansky preukaz

-    písacie potreby

-   finančnú hotovosť 6 na zaplatenie fotografovania pre AIS a pre preukaz študenta ISIC; dokladom o zaplatení fotografovania sa preukážete pri vstupe do posluchárne, v ktorej sa vykoná zápis a pri samotnom fotografovaní

-   žiadosť o uznanie predmetov, ak ste už študovali na niektorej vysokej škole; ku žiadosti o uznanie predmetov potrebujete výpis známok a sylaby predmetov, ktoré chcete uznať.


Tlačivá potrebné na zápis

si stiahnete zo stránky fakulty,  Tlačivá  a vyplníte osobné údaje počítačom  alebo paličkovým písmom ČITATEĽNE. Vytlačené prinesiete na zápis:

  • Potvrdenie o štúdiu pre poskytovanie prídavkov na dieťa
  • Potvrdenie o štúdiu na FCHPT
  • Čestné vyhlásenie študenta o predchádzajúcom vysokoškolskom štúdiu
  • Vyhlásenie o používaní siete SANET
  • Žiadosť o vydanie preukazu ISIC
  • Záznam o poučení študenta o BOZP a PO
  • Zápisný hárok s nalepenou aktuálnou fotografiou s rozmermi 3,5 x 4,5 cm pre študijný program na ktorý sa budete zapisovať

Uvedené tlačivá nebudú na zápise k dispozícii, iba sa budú potvrdzovať!


Školné a poplatky súvisiace so štúdiom pre akademický rok 2017/2018

Podľa smernice STU č. 11/2016-SR Školné a poplatky spojené so štúdiom pre akademický rok 2017/2018 je študent je povinný uhradiť školné:

  1. za každý ďalší rok študent, ktorý študuje bakalársky študijný program dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia (dlhšie ako 3 roky),
  2. v druhom a ďalšom študijnom programe za štúdium v príslušnom akademickom roku študent, ktorý študuje súbežne v jednom akademickom roku dva alebo viac študijných programov poskytovaných verejnou vysokou školou a štátnou vysokou školou v tom istom stupni.

Podľa uvedenej smernice sú poplatky pre študijné programy uskutočňované Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium stanovené vo výške 600,- v prvom stupni štúdia na celý akademický rok.

Informácie o termíne platenia školného na ak. rok 2017/2018 budú zverejnené na stránke FCHPT a budú vám oznámené i na zápise do 1. ročníka.


Sociálne štipendium- informácie

 

Ubytovanie- informácie

Inštrukcie pre podanie žiadosti o ubytovanie v ubytovacom systéme STU budú zverejnené na stránke fakulty  po 17.5.2017 a budú Vám zaslané tiež elektronicky na mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihláške.