Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Dňa 4. 11. 2021 sa o 11.00 hod. uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Akademického senátu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave spojené so zasadnutím akademickej obce fakulty.

Účastníci stretnutia boli informovaní predsedom senátu a dekanom fakulty o aktuálnej situácii k návrhu novely vysokoškolského zákona. Napriek odmietavým stanoviskám všetkých troch reprezentácii vysokých škôl na Slovensku, predložil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR tento návrh do medzirezortného pripomienkového konania.

Výsledkom rokovania bolo uznesenie, ktoré schválil AS FCHPT STU za prítomnosti akademickej obce fakulty:

Akademický senát Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave zastupujúci akademickú obec fakulty podporuje a ctí si základné princípy fungovania slovenských univerzít a vysokých škôl deklarované v roku 1990 zákonom o VŠ, ktorými sú autonómia, samospráva i akademická sloboda vysokých škôl a ktoré zostali pevne ukotvené aj v zákone č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách.

Akademický senát FCHPT STU vyjadruje podporu k odmietavým stanoviskám Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl a Študentskej rady vysokých škôl k samotnej novele zákona.

Akademický senát FCHPT STU odmieta spôsob jednania i komunikácie navrhovateľov novely zákona s reprezentáciami vysokých škôl a podporuje kritické stanovisko Slovenskej rektorskej konferencie a Študentskej rady vysokých škôl k ďalšiemu navrhovanému kráteniu rozpočtu vysokých škôl.

Výber linkov: