Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Vážené kolegyne, kolegovia,

dovoľte mi sa Vám pri príležitosti Dňa učiteľov úprimne poďakoval za Vašu prácu, ktorú ste vykonali na prospech našej fakulty. Slovenské univerzitné školstvo je v zložitom období, keď nie je známy rozpočet a pán minister s rektorom STU ešte nepodpísal dotačnú zmluvu. Financie sú dôležitou no nie rozhodujúcou podmienkou rozvoja inštitúcie. Dobrá fakulta je najmä o prostredí  v ktorom sa darí tvorivej práci, novým myšlienkam a kde sa absolventi radi vracajú pre radu i spomienky vlastnej mladosti. Vyznačuje sa nielen kvalitou vedy a vzdelávania, ale aj schopnosťou vytvárať vlastnú intelektuálnu elitu a vzťahy ktoré formujú jej odborné smerovanie a hodnotový profil.  Práve stabilita hodnotového systému je hlavným pilierom univerzitného prostredia, ktoré patrí  do základného portfólia každého kultúrneho národa. Z histórie poznáme veľa príkladov, kedy vynikajúce vedecké či filozofické školy vznikli v nežičlivom prostredí. Aj dnes právom poukazujeme na zmeny, ktoré učiteľa vytláčajú na okraj spoločenského záujmu. Tento stav musí byť pre univerzitné školstvo výzvou na vlastnú sebareflexiu a hľadanie ciest ako tento stav zmeniť.

Učitelia sú k takejto zmene povolaní a sú aj zodpovední za to aké metódy si zvolia. Spoľahnime sa na veľkú silu ľudskej tvorivosti. Kreativita je vlastne kultivovaná zvedavosť s ktorou sa rodíme. Páchame veľké škody keď ju zabíjame často zbytočnou agendou výkazov, štatistík a hlásení, ktorá sa paradoxne rozvojom informačných technológií neustále zvyšuje. Fakulta musí reagovať aj na humanizáciu technického vzdelávania. Základná kompetencia technicky vzdelaného človeka sa stále viac dotýka jeho komunikačných, argumentačných a jazykových schopností. Od inžiniera, sa vyžaduje empatia a schopnosť motivácie ostatných s cieľom lepšieho výkonu celku. Vstup Slovenska do Európskej únie umožnil našim učiteľom zintenzívniť spoluprácu so zahraničím a posilnil ich mobilitu. Význam medzinárodnej spolupráce nespočíva len vo vedeckom prínose. Jej pridanou hodnotou sú nové kontakty a lepšia definícia kvality opretá o vlastnú skúsenosť. Internacionalizácia a otvorenie sa fakulty intenzívnejšej medzinárodnej spolupráci a mobilite je preto veľkou výzvou aj pre nás.

Uplynulý rok bol na našej škole obdobím, kedy sa zo štrukturálnych fondov EU pre fakultu sprístupnili financie na budovanie infraštruktúry. Získali sme 12 miliónov eur na zlepšenie podmienok pre výskum i vzdelávanie. Pozitívnou správou je, že sa zvyšuje záujem o našu fakultu. Dnes je na nej zapísaných 2219 poslucháčov o 619 viac ako pred štyrmi rokmi. Darí sa nám aj v projektovej činnosti. Za uplynulý rok sme riešili 161 výskumných projektov s celkovým finančným zabezpečením takmer 3,6 mil. eur.  V hlavných  výkonových parametroch bola fakulta v uplynulom roku úspešná. Nechcem hovoriť o podrobnostiach štatistík a čísel. Sú k dispozícii v Správe dekana, ktorá je každému k dispozícii. Čo chcem,  je vyjadriť Vám úprimnú vďaku za Vašu prácu. Je to Váš výkon, Vaše výsledky a môže to byť aj Vaša hrdosť na fakultu a univerzitu.

Vážené kolegyne, kolegovia. Vzdelanie nie je nutnou podmienkou múdrosti. Je len cestou ako sa k nej ľahšie dostať. Prajme si, aby nás na tejto ceste sprevádzala priazeň osudu i vôľa po napredovaní.

Ján Šajbidor                                                                                                  28.marec 2014