Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Slovenský plynárenský a naftový zväz na svojom predvianočnom stretnutí dňa

5. decembra 2012 udeľoval Cenu profesora Nemessányiho za najlepšie diplomové práce za rok 2012. Úspešní boli aj absolventi Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU. Diplomové práce z oblasti plynárenstva, prípadne z príbuzných alebo súvisiacich odvetví boli rozdelené a hodnotené v dvoch oblastiach:

a)  technika a technológie, technologický rozvoj v plynárenstve, kde boli úspešní absolventi fakulty

2. miesto – Ing. Martin Šoltýs

Názov práce: Úprava zemného plynu adsorpčným sušením

Školiteľ: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.

Študijný program: chemické inžinierstvo

3. miesto – Ing. Róbert Pavlovič

Názov práce: Možnosti odčerpávania zemného plynu z rekonštruovaných potrubí, jeho uskladnenie a transport

Školiteľ: doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD.

Študijný program: chemické inžinierstvo

b)  trhy s plynom, stratégie a legislatíva pre plynárenstvo

2. miesto – Ing. Milan Tinák

Názov práce: Analýza krátkodobého obchodovania s plynom

Školiteľ: Ing. Monika Zatrochová, PhD.

Študijný program: riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve

Oceneným gratulujeme!

Ocenení absolventi FChPT STU Ing. Martin Šoltýs, druhý sprava, a Ing. Róbert Pavlovič, prvý sprava

Ocenený absolvent FChPT STU Ing. Milan Tinák, prvý sprava