Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Dňa 7. 11. 2018 sa uskutočnila 52. fakultná a zároveň 20. celoštátna študentská vedecká konferencia (ŠVK) v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia s medzinárodnou účasťou, vedená pod názvom „Chémia a technológie pre život“. Garantom konferencie bola prodekanka FCHPT STU Doc. Ing. Monika Bakošová, CSc. a predsedom organizačného výboru bol Ing. Michal Horňáček, PhD..

Na konferencii sú zúčastnilo 222 študentov, z toho bolo 20 doktorandov. Účastníci odprezentovali 214 vedeckých prác v 23. sekciách. Z našej fakulty prednieslo svoje práce celkovo 162 študentov, 40 účastníkov bolo z českých univerzít a 19 študentov bolo z iných slovenských univerzít. Na ŠVK sa svojimi prácami podieľali aj študenti z VUT Brno, KU Praha, troch fakúlt VŠCHT Praha, Univerzity Pardubice, UPJŠ Košice, UK Bratislava a UCM Trnava.

V každej sekcii bolo hodnotené 1. – 5. miesto, za ktoré boli študentom udelené diplomy, pričom za umiestnenie na 1. – 3. mieste bola študentom udelená aj finančná odmena. Členovia komisií jednotlivých sekcií posudzovali prácnosť, náročnosť riešenej problematiky, vedecký prínos a zároveň aj spracovanie prezentovaných výsledkov a samotný prednes prác. Diplomy odovzdával oceneným dekan FCHPT STU, prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. Okrem cien za umiestnenie v jednotlivých sekciách boli najlepším prácam udelená aj cena Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP), cena Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) a cena Slovenskej spoločnosti pre povrchové úpravy (SSPÚ). Cenu ZCHFP získal Bc. Janko Červenský za prácu zo sekcie Ropa, palivá a petrochémia „Kapacita katalyzátora hydrogenácie vákuových destilátov na zachytávanie kovov. Cenu mu odovzdal Ing. Roman Karlubík, MBA, prezident ZCHFP. Cenou ZSVTS bola ocenená práca Bc. Martina Hanzela zo sekcie Technológie spracovania dreva a papiera, tlačové technológie s názvom „UV ofsetová tlač na metalickom substráte“. Cena SSPÚ bola udelená práci „Povrchové úpravy kovových subtrátov v automobilovom priemysle“ zo sekcie Anorganické technológie autorky Bc. Tatiany Galicovej. Obe tieto ceny odovzdal Prof. Ing. Ján Híveš, PhD. Diplom ako mimoriadne ocenenie za účasť jediného stredoškolského študenta na ŠVK získala Aneta Anna Dunajová, ktorá prezentovala v sekcii Anorganické technológie prácu „Detekcia chrípkového vírusu pomocou impedimetrického biosenzora.

Z 20. ŠVK „Chémia a technológie pre život“ bol vydaný recenzovaný zborník abstraktov prác v digitálnej forme na CD nosičoch s ISBN. Dostal ho každý účastník konferencie a každé oddelenie, kde sa ŠVK konala. Ďalšie informácie o 20. ŠVK si môžete prezrieť na www stránke konferencie:

https://www.uiam.sk/svk/?q=uvod

Na predposlednej ŠVK bol rekordný počet účastníkov, na tohtoročnej rekordný počet príspevkov , tak dúfajme, že na budúci rok budú pokorené oba rekordy so zachovaním vysokej kvality príspevkov, ktorú konštatovali predsedovia a členovia hodnotiacich komisií vo všetkých sekciách.

Autor: Michal Horňáček

Foto: Roman Hergovics, Miroslav Hutňan