Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

O Z N Á M E N I E
O KONANÍ VEREJNEJ HABILITAČNEJ PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE

Predseda vedeckej rady FCHPT STU v zmysle § 1, ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, v zasadacej miestnosti Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva č. 3130, blok D, 3. posch. sa dňa

24. júna 2010 o 11.00 h
.
uskutoční habilitačná prednáška

Ing. Jumu H A Y D A R Y H O, PhD.,

odborného asistenta Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva FCHPT STU v Bratislave na tému:

„PYROLÝZA OPOTREBOVANÝCH PNEUMATÍK A CHARAKTERIZÁCIA PYROLYTICKÝCH SADZÍ“

a obhajoba habilitačnej práce „Termické procesy pri výrobe a recyklácii elastomérov“.