Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

NADÁCIA pre rozvoj Fakulty chemickej a potravinárskej technológie

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Radlinského 9, 812 37 Bratislava

 

IČO : 31770665

 

Právna forma: Nadácia

 

Vážení zamestnanci, absolventi, spolupracovníci Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave,

 

dovoľujeme si Vás osloviť v súvislosti s Vašim právom rozhodnúť, ako použiť 2% dane z príjmu za rok 2006, v zmysle § 50, zákona 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov.

 

Je to posledný krát, kedy môžete rozhodnúť o použití 2 % dane z príjmov v prospech  vzdelávania, nakoľko novelou 688/06 Z. z. zákona o dani z príjmov je podpora tejto činnosti  na ďalšie roky vylúčená z možnosti získavať uvedený druh príjmov.

 

Nadácia pre rozvoj Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU je aj pre rok 2006 registrovaná v notárskom centrálnom  registri pod číslom NCR 881/2006 pre prijímanie 2 % zaplatenej dane z príjmov.

 

Predmetom činnosti Nadácie je:

  • zlepšenie materiálového vybavenia fakulty, najmä prístrojovej základne, chemikálií a skla
  • skvalitňovanie a rozširovanie zahraničných stykov fakulty a jej zapojenie do medzinárodných programov
  • uspokojovanie informačných potrieb prostredníctvom rozšírenia knižných fondov a prístupu k bankám údajov
  • poskytovanie štipendií pre vynikajúcich študentov a doktorandov
  • podpora vydávania vedeckých publikácií a skrípt
  • podpora rozvojových projektov fakulty.

 

Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov, kde ako príjemca 2% dane je uvedená naša nadácia nájdete v prílohe. Daňovníci, ktorým bolo vykonané ročné zúčtovanie  preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných pôžitkov zamestnávateľom, predložia  vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane  na miestne príslušný daňový úrad do 30. apríla 2007.

 

Právnické osoby a ostatní môžu priamo v daňovom priznaní (IV. časť priznania) rozhodnúť o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely.

 

 

Za Vaše rozhodnutie v prospech  Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU  Vám vopred ďakujeme.

 

Doc. Ing. Zdenek Židek, PhD.

predseda správnej rady, v.r.

 

Bratislava, 19.2.2007

 

Prílohy: