Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

NADÁCIA pre rozvoj Fakulty chemickej a potravinárskej technológie

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Radlinského 9, 812 37 Bratislava

IČO : 31770665

Právna forma: Nadácia

Vážení zamestnanci, absolventi, spolupracovníci Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave,

dovoľujeme si Vás osloviť v súvislosti s Vašim právom rozhodnúť, ako použiť 2% dane z príjmu za rok 2005, v zmysle § 50, zákona 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov.

Nadácia pre rozvoj Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU je aj pre rok 2005 registrovaná v notárskom centrálnom  registri pod číslom NCRpo 2544/2005 pre prijímanie 2 % zaplatenej dane z príjmov.

Predmetom činnosti Nadácie je :

  • zlepšenie materiálového vybavenia fakulty, najmä prístrojovej základne, chemikálií a skla
  • skvalitňovanie a rozširovanie zahraničných stykov fakulty a jej zapojenie do medzinárodných programov
  • uspokojovanie informačných potrieb prostredníctvom rozšírenia knižných fondov a prístupu k bankám údajov
  • poskytovanie štipendií pre vynikajúcich študentov a doktorandov
  • podpora vydávania vedeckých publikácií a skrípt
  • podpora rozvojových projektov fakulty.


Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov, kde ako príjemca 2% dane je uvedená naša nadácia nájdete v prílohe. Vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane je potrebné predložiť na miestne príslušný daňový úrad do 30. apríla 2006 u daňovníkov, ktorým bolo vykonané ročné zúčtovanie  preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných pôžitkov.

Právnické osoby  môžu priamo v daňovom priznaní (IV. časť priznania) rozhodnúť o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely.

Pevne veríme, že Váš blízky vzťah k chémii a poznanie, že finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie chodu fakulty sú minimálne, podporí Vaše rozhodnutie poukázať 2 % v prospech Nadácie pre rozvoj Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Za Vaše rozhodnutie v prospech  Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU  Vám vopred ďakujeme.

 

Doc. Ing. Zdenek Židek, PhD.
predseda správnej rady


Bratislava, 20.2.2006

Príloha:
Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane
Potvrdenie o zaplatení dane
Tento dokumet vo formáte PDF