Prejsť na obsah
Zásady prijímacieho konania FCHPT STU na DŠP

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vyhlasuje začatie prijímacieho konania na doktorandské štúdium.

Podmienky prijatia na štúdium:

 • Absolvovanie študijného programu druhého stupňa, resp. spojeného študijného programu prvého a druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania (§ 56 ods. 3 citovaného zákona).
 • Absolvovanie prijímacej skúšky, ktorá sa skladá z dvoch časti:
 • písomný test z anglického jazyka
 • ústny pohovor (§ 57 ods. 3 citovaného zákona). Obsahové zameranie skúšky je pre jednotlivé študijné programy individuálne, základným rámcom skúšky je overenie vedomostí a motivačný rozhovor. Prijímacie komisie hodnotia výsledok prijímacej skúšky na neverejnom zasadaní. Ak boli na jednu tému prihlásení viacerí uchádzači, určí ich poradie podľa úspešnosti prijímacej skúšky. Pri určení poradia prihliada komisia okrem iného na rozsah a kvalitu odbornej publikačnej činnosti uchádzača a na výsledky jeho inej odbornej činnosti (potrebné je predložiť doklady o umiestnení v súťažiach). Predpokladaný termín prijímacej skúšky: 10. jún 2011. Najmenej 14 dní pred samotným konaním prijímacej skúšky obdrží uchádzač pozvánku na prijímacie skúšky s informáciami o mieste, hodine a organizácii skúšky, prípadne o predložení chýbajúcich dokladov.


Prihláška:

Na doktorandské štúdium je možné prihlásiť sa elektronicky na stránke s adresou:

https://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk

 1. V prihláške  uchádzač uvedie (§ 58 ods. 3 citovaného zákona):
  1. meno a priezvisko, tituly, rodné číslo, dátum narodenia u cudzincov, miesto narodenia, rodinný stav a miesto trvalého pobytu študenta, pohlavie, miesto pobytu v Slovenskej republike, národnosť, štátne občianstvo, číslo občianskeho preukazu a číslo pasu u cudzincov,
  2. vybraný študijný program a vybranú tému dizertačnej práce,
  3. zvolenú formu doktorandského štúdia (denná alebo externá),
  4. údaje o predchádzajúcom zamestnaní, prípadne o súčasnom zamestnaní;
  5. údaje o dosiahnutom vzdelaní vrátane prospechu a o výsledkoch v záujmovej činnosti súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa uchádzač hlási.
 2. K prihláške uchádzač priloží:
  1. životopis,
  2. overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (VŠ diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu),
  3. zahraniční uchádzači originály, alebo overené kópie dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou (§ 106, ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) spolu s rozhodnutím o uznaní vzdelania vyhotoveným v zmysle Vyhlášky MŠ SR 238/2005 Z. z. o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní (§ 106, ods. 2 a ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
  4. súpis svojich publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej činnosti ak také má, prípadne posudky o týchto prácach a činnostiach,
  5. žiadosť uchádzača so zdravotným postihnutím o určenie formy prijímacej skúšky a spôsobu jej vykonania s prihliadnutím na jeho zdravotné postihnutie,
  6. súhlas na spracovanie osobných údajov uvedených v žiadosti a priložených podkladoch podľa osobitných predpisov, okrem údajov uvádzaných v bode 1 spracovávaných fakultou pre potreby prijímacieho konania a zápisu na štúdium.
  7. Za PP je poplatok podľa smernice rektora - č.5/2010-N 30€ a platbu je potrebné uhradiť na účet 7000081471/8180 s variabilným číslom, ktorým je evidenčné číslo elektronickej prihlášky plus 996. Doklad o zaplatení priložte ku prihláške.

Vyplnenú elektronickú prihlášku uchádzač vytlačí, podpíše a s potrebnými prílohami zašle na adresu fakulty.

Lehota a miesto na podanie prihlášok: Predpokladaným posledným dňom určeným na podanie prihlášok je 20. 5. 2011. Prihlášky sa podávajú prostredníctvom pošty na adresu: Dekanát FCHPT STU, Pedagogické oddelenie, Referát doktorandského štúdia, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, alebo osobne do podateľne fakulty.
Na túto adresu podávajú prihlášky aj uchádzači prihlásení na témy dizertačných prác, ktoré vypísala externá vzdelávacie inštitúcia (ústavy SAV, VÚP).

Plánované počty prijatých uchádzačov na jednotlivé študijné programy: Počet prijatých uchádzačov sa odvíja od počtu pridelených štipendijných miest z MŠ SR. Počet štipendijných miest pre uchádzačov, ktorí sa prihlásili na témy dizertačných prác vypísaných externou vzdelávacou inštitúciou je podmienený pridelenými počtami na jednotlivé ústavy SAV, ktoré sa podieľajú na doktorandskom štúdiu na FCHPT STU.

Témy dizertačných prác, o ktoré sa možno uchádzať v rámci prijímacieho konania spolu so stručnou informáciou o cieľoch témy a práce doktoranda sú zverejnené  na web stránke fakulty

http://is.stuba.sk/pracoviste/prehled_temat.pl?pracoviste=40