Prejsť na obsah
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva

Zoznam prác ponúkaných pre študentov smeru I-CHI:

 • Modelovanie hybridných systémov na produkciu prírodných látok (Markoš Jozef )
 • Modelovanie kinetiky tvorby aromatických látok v bielom víne. (Báleš Vladimír )
 • Návrhové výpočty aparátov výrobného uzla v spolupráci s VUCHT, a.s. (Variny Miroslav )
 • Regenerácia iónovej kvapaliny používanej na separáciu azeotropickej zmesi terc-butylalkohol - voda. (Graczová Elena )
 • Detailný návrh prevádzky minipivovaru (Gramblička Michal )
 • Katalytická redukcia dechtov pri dvojstupňovom splyňovaní ligno-celulózovej biomasy (Haydary Juma )
 • Matematické modelovanie koncentrácie aromatických esterov vznikajúcich pri fermentačnom procese (Timár Pavel )
 • Energetický audit veľkej administratívnej budovy (Mierka Otto )
 • Materiálová a entalpická bilancia procesu výroby cukrovinkárskych produktov (Mierka Otto )
 • Charakterizácia iónomeničových chromatografických adsorbentov a ich využitie na purifikáciu proteínov (Molnár Tomáš )
 • Optimalizácia produkcie glykolipidov s ohľadom na ich efektívnu izoláciu (Illeová Viera )
 • Adsorpcia proteínov na soliodolnej aniónmeničovej membráne (Polakovič Milan Kurák Tomáš)
 • Štúdium možnosti adsorpcie a membránových procesov pri produkcii prírodných látok (Markoš Jozef )
 • Procesno – optimalizačné výpočty úpravy vzduchu pre výrobu vo Fibrochem, a.s. (Variny Miroslav )
 • Modelovanie sietí parovodov v SLOVNAFT, a.s. (Variny Miroslav )
 • Modelovanie prestupu tepla v stekajúcom filme (Stopka Ján )
 • Mikrobiálna výroba fenylacetaldehydu v systéme dvoch membránových bioreaktorov (Mihaľ Mário )
 • Matematické modelovanie výroby prírodných aróm v systéme dvoch membránových bioreaktorov (Mihaľ Mário )
 • Možnosti využitia komerčných enzýmových prípravkov na prípravu fruktozidov (Antošová Monika )
 • Kontinuálna chromatografická separácia fruktooligosacharidov (Vaňková Katarína )
 • Fyzikálne a extrakčné vlastnosti suspenzií nanočastíc a ich aplikácia v deliacich procesoch (Schlosser Štefan Blahušiak Marek)
 • Predikcia rastu mikroorganizmov v ovčom hrudkovom syre (Ačai Pavel )
 • Šetrné kontaktovanie fáz pri extrakcii karboxylových kyselín iónovými kvapalinami (Blahušiak Marek Schlosser Štefan)
 • Sledovanie vplyvu reakčných podmienok na rozklad kvapalných produktov splynovania odpadných materiálov (Steltenpohl Pavol )
 • Porovnanie účinnosti a efektívnosti rôznych spôsobov zakoncentrovania etanolu z jeho zriedeného vodného roztoku (Steltenpohl Pavol )
 • Splyňovanie komunálneho odpadu v dvojstupňovom katalytickom splyňovacom zariadení (Haydary Juma )
 • Rovnovážne charakteristiky adsorbentov pre chromatografickú separáciu apiozidázy (Illeová Viera )
 • Kyslá hydrolýza cyklodextrínov (Gramblička Michal )
 • Vývoj softvérového systému na analýzu teplotných profilov v RHC reaktoroch (Labovský Juraj )
 • Modelovanie a bezpečnostná analýza pyrolýzneho reaktora (Labovský Juraj )
 • Analýza vplyvu regulačných prvkov na bezpečnosť prevádzky prietokového reaktora (Labovská, PhD. (rod. Švandová) Zuzana )

Aktuálny zoznam ponukaných prác nájdete na stánke ústavu.