Prejsť na obsah
Ústav prírodných a syntetických polymérov

Témy bakalárskych prác

Zoznam tém bakalárskych prác zameraných na historickú fotografiu, spektroskopiu farebných zložiek, farebné zobrazenie, elektricky vodivé polyméry, kolorovanú fotografiu, obalové materiály, tlač elektronických prvkov, grafické techniky, stabilitu informácií, forenznú analýzu a digitálnu fotografiu.

Záujemcovia sa môžu o jednotlivých témach kedykoľvek informovať a diskutovať s vedúcimi na Oddelení polygrafie a aplikovanej fotochémie.

Témy bakalárskych prác.


• Konferencia Polygrafia Academica 2020 •

Spojená konferencia Wood, Pulp and Paper a Polygrafia Academica 2020 je organizovaná pri príležitosti 80. výročia založenia Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a 46. výročia založenia Oddelenia polygrafie a aplikovanej fotochémie. Konferencie budú pozostávať zo spoločnej plenárnej časti a dvoch samostatných sekcií Wood, Pulp and Paper 2020 a Polygrafia Academica 2020. Rokovacími jazykmi budú slovenčina, čeština a angličtina, bude zabezpečený preklad zo slovenčiny/češtiny do angličtiny a z angličtiny do slovenčiny.

Cieľom konferencie je výmena poznatkov o stave, aktuálnych problémoch a prognózach polygrafického priemyslu, obalového priemyslu a polygrafického školstva. Informovanie o novinkách z oblasti materiálov, strojov a zariadení a nových technológií pre polygrafický a obalový priemysel. Prezentácia výsledkov výskumu akademických a iných polygraficky orientovaných pracovísk.

Konferencia Polygrafia Academica 2020


• Fotografia Academica 2020 •

7. bienále fotografickej súťaže Fotografia Academica 2020 začalo 17. novembra 2019 a končí 18. februára 2020.


Zoznam prác OPAF na Špecializované laboratórne cvičenia, 3. ročník bakalárskeho štúdia, zimný semester

Príprava železodubienkových atramentov podľa historických receptúr (doc. Reháková; milena.rehakova@stuba.sk)
Forenzná analýza cenín a dokumentov mikroskopickými metódami (Ing. Dvonka; vladimir.dvonka@stuba.sk)
Spektrálna analýza plastových obalových materiálov (doc. Jančovičová; viera.jancovicova@stuba.sk)
Digitálna fotografia – expozícia, úprava a tlač (Ing. Gál; lukas.gal@stuba.sk)
Príprava a charakterizácia hybridných solárnych článkov pripravených tlačovými technikami (Ing. Gemeiner; pavol.emeiner@stuba.sk)
Stanovenie nano-topografie a drsnosti vrstiev vodivých polymérov mikroskopiou atomárnych síl (AFM) (doc. Mikula; milan.mikula@stuba.sk)

Práce majú tieto čísla a skrátené názvy:
09-160-01 Železogalové atramenty
09-160-02 Forenzná mikroskopická analýza
09-160-03 Spektrálna analýza obalových materiálov
09-160-04 Digitálna fotografia
09-160-05 Tlačené hybridné solárne články
09-160-06 AFM vodivých polymérov


Chémia, medicínska chémia a chemické materiály — študijný program bakalárskeho štúdia

Ak sa chcete pozrieť, kde budete študovať, tak neváhajte a navštívte nás:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Radlinského 9, Bratislava,
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie ÚPSP, nová budova, blok D, 5. posch.

Prihláste sa na študijný program Chémia, medicínska chémia a chemické materiály. Podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny má Fakulta chemickej a potravinár­skej technológie v od­bore polygrafia a papier nulovú neza­mestnanosť na celom území SR (Štatistické údaje ÚPSVaR) a neeviduje žiad­neho dlho­­dobo ne­zamestnaného vysokoškolského absolventa v tomto odbore.


Polygrafia a fotografia — študijný program inžinierskeho štúdia

Študijný modul Polygrafia a fotografia v rámci študijného programu inžinierskeho štúdia Prírodné a syntetické polyméry ponúka inovačný, integrovaný program. Absolvent získa teoretické a praktické poznatky a nástroje pre komplexnú analýzu problémov a vývojových trendov v oblasti digitálnej fotografie, výroby tlačených médií a potlačených obalov.

Podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny má Fakulta chemickej a potravinár­skej technológie v od­bore polygrafia a papier nulovú neza­mestnanosť na celom území SR (Štatistické údaje ÚPSVaR) a neeviduje žiad­neho dlho­­dobo ne­zamestnaného vysokoškolského absolventa v tomto odbore.


Základy polygrafie 2017

Akreditovaný kurz Základy polygrafie 2017 je určený absolventom vysokých a stredných škôl, ktorí si potrebujú vytvoriť, či doplniť ucelený prehľad o polygrafických technológiách, materiáloch a procesoch. Otvorenie kurzu je limitované minimálnym počtom záujemcov.

Kurz bude prebiehať v termíne február—júl 2017 v priestoroch Fakulty chemickej a potra­vinárskej technológie STU v Bratislave formou dvojdňových sústredení (piatok, sobota) v celkovej dĺžke 60 hod.

Predbežná prihláška na stiahnutie (MS Word).

Stránka kurzu Základy polygrafie 2017.

Informácia o kurze.   Osnova a harmonogram kurzu.


Základy a princípy street fotografie, 26. 3. 2014, 16.00 h

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie a spoločnosť FujiFilm Slovakia si Vás dovoľujú pozvať na vzdelávaciu prednášku „Základy a princípy street fotografie“.
KDE: CH-16
KEDY: 26. 3. 2014 o 16.00 hod.
KTO: Julo Kotus
Street fotografia


11th International Forensic Symposium, 2013

Na 11th International Forensic Symposium (24. — 27. septembra 2013, Bratislava) získal kolektív autorov: Michal Čeppan, Milena Reháková, Katarína Vizárová, Radovan Tiňo, Štefan Šutý, Lukáš Gál, Eva Belányiová, Jana Provazníková a Adriana Jabconová  Certifikát za ocenený poster , za poster s názvom Application of spectral Methods for Identification of Constituents of DocumentsTento certifikát bol Slovenskou kriminalistickou spoločnosťou udelený iba 3 spomedzi 160 vystavených posterov.

Certificate for awarded poster


Polygrafické minimum — kniha pre každého

Vydal TYPOSET v spolupráci so Zväzom polygrafie na Slovensku a s Oddelením polygrafie a aplikovanej fotochémie Ústavu polymérnych ma­te­riálov FCHPT STU v Bratislave.
Polygrafické minimum vychádza ako tretie doplnené vydanie v ele­gant­nej tvrdej väzbe.
Pozrite si ukážku z Polygrafického minima vrátane obsahu.


Prezentácia spektrodenzitometra TECHKON od firmy KBA Slovensko

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie otvorila pre­zen­tač­né miesto prístrojov TECHKON od firmy KBA Slovensko (KBA Česká republika) a po­sky­tuje poradenstvo v oblasti spektro­denzi­to­metrov.
e-mail: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.


Laboratórium absorbčnej spektroskopie a kolorimetrie

Meranie absorpčných, remisných, reflexných a fotoakustických (IČ)  spektier kvapalných a tuhých látok rôznej vnútornej a povrchovej štruktúry v oblastiach spektra UV, Vis. a IR, zahrňujúce rôzne transmisné a reflexné techniky merania.


Témy prác ŠVOČ

Tému projektu ŠVOČ si môže študent vybrať nahlásením u vedúceho projektu. Nahlásiť sa možno osobne alebo e-mailom. V prípade e-mailového prihlásenia je dôležité aj osobné stretnutie pred zahájením projektu. Víťazné projekty budú finančne ocenené (prvé tri miesta) a v rámci Ústavu polymérnych materiálov dostanú zúčastnený aj vecné ocenenie.

Témy prác ŠVOČ