Prejsť na obsah
Ústav prírodných a syntetických polymérov

Dovoľte nám pozvať Vás na konferencie Wood, Pulp and Paper 2014 a Polygrafia Academica 2014, ktoré sa budú konať v dňoch 12. a 13. marca 2014 – http://wpppa2014.e-wpp.com.

Wood, Pulp and Paper 2014

Materiály, chemikálie a palivá z obnoviteľných zdrojov
prírodné/obnoviteľné/biokompatibilné
Obnoviteľné rastlinné surovinové zdroje predstavujú najvýznamnejšiu alternatívu fosílnym surovinovým zdrojom, ktoré má ľudstvo k dispozícii pre trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti. Hlavným cieľom konferencie je zamerať sa na úlohu drevospracujúceho priemyslu ako najväčšieho spracovateľa lignocelulózových rastlinných obnoviteľných surovinových zdrojov v uvedenom procese surovinovej transformácie.

Hlavné témy konferencie sú zamerané na možnosti využitia rastlinných surovinových zdrojov:
– súčasné a budúce technológie založené na komplexnom spracovaní rastlinných zdrojov a ich efektivita,
– materiály, chemikálie a palivá z rastlín,
– stálosť a trvanlivosť materiálov z rastlinných surovín,
– environmentálna kvalita procesov a produktov chemického spracovania rastlinných surovín, výroby buničín, papiera a obalov,
– vzdelávanie, veda, výskum na univerzitách pre priemysel na báze rastlinných surovín.

Cieľom je stretnutie a diskusia domácich a zahraničných odborníkov k uvedeným témam, k rozvoju vzájomnej spolupráce v oblasti výskumu, vývoja, výroby a vzde­lávania.

Ďalším cieľom konferencie je pripomenutie si 70 rokov vzdelávania v oblasti chemickej technológie dreva, celulózy a papiera na STU v Bratislave. Pri tejto príležitosti bude súčasťou konferencie stretnutie absolventov, študentov a priateľov Oddelenia chemickej technológie dreva, celulózy a papiera Slovenskej technickej univerzity.

Sekretariát Oddelenia chemickej technológie dreva, celulózy a papiera ÚPSM
Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1
Tel.: +421-2-59 32 52 11, 59 32 52 13, 59 32 52 14, fax: +421-2-52 49 31 98
wpp@chtf.stuba.sk, kontaktná osoba: doc. Ing. Štefan Šutý, PhD.

Polygrafia Academica 2014

Cieľom konferencie je výmena poznatkov o stave, aktuálnych problémoch a prognózach polygrafického priemyslu, obalového priemyslu a polygrafického školstva. Informovanie o novinkách z oblasti materiálov, strojov a zariadení a nových technológií pre polygrafický a obalový priemysel. Prezentácia výsledkov výskumu akademických a iných polygraficky orientovaných pracovísk.

Obsahové zameranie konferencie bude polytematické. Programový výbor seminára si vyhradzuje právo v prí­pade prednášky a krátkej informácie rozhodnúť o zaradení príspevku do programu konferencie.

Konferencia je určená pracovníkom polygrafického a obalového priemyslu, dodávateľom materiálov a za­ria­dení, pre pracovníkov z reklamných agentúr, polygrafického školstva a výskumu, ako aj všetkým záujemcom o polygrafiu.

Konferencia je organizovaná pri príležitosti 40. výročia založenia Oddelenia polygrafie a fototechniky.

Sekretariát Oddelenia polygrafie a aplikovanej fotochémie ÚPSM
Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1
Tel.: +421-2-59 32 52 21, 59 32 52 24, fax: +421-2-52 49 31 98
polygra@chtf.stuba.sk, kontaktná osoba: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.

Bližšie informácie ku konferenciám

Sprievodné akcie
Stretnutie absolventov, študentov a priateľov Oddelenia chemickej technológie dreva, celulózy a papiera pri príležitosti 70. výročia vzdelávania v oblasti chemickej technológie dreva, celulózy a papiera na STU v Bratislave.
Stretnutie absolventov, študentov a priateľov Oddelenia polygrafie a aplikovanej fotochémie pri príležitosti 40. výročia vzdelávania v oblasti polygrafie na STU v Bratislave.
Vernisáž fotografickej súťaže Fotografia Academica 2014, podrobnosti o podmienkach účasti na súťaži sú uvedené na stránke Fotografia Academica 2014.

Organizátori konferencie
Konferencia sa poriada pod záštitou dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie prof. Ing. Jána Šajbidora, DrSc., Slovenská technická univerzita v Bratislave.
Na organizácii konferencie sa podieľajú: Ústav prírodných a syntetických polymérov FCHPT STU, Zväz polygrafie na Slovensku, Výskumný ústav papiera a celulózy, Zväz celulózo-papierenského priemyslu SR, Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie.

Programový výbor konferencie
Michal Čeppan (FCHPT STU), Katarína Vizárová (FCHPT STU), Ivan Hudec (FCHPT STU), Svetozár Katuščák (FCHPT STU), Miroslav Milichovský (Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice), Michal Veselý (Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně), Ján Panák (FCHPT STU), Milan Mikula (FCHPT STU), Štefan Šutý (FCHPT STU), Milan Vrška (FCHPT STU), Ľudovít Jelemenský (FCHPT STU), Jozef Hanus (FCHPT STU), Štefan Bohaček (Výskumný ústav papiera a celulózy), Peter Blubla (Zväz polygrafie na Slovensku), Igor Patráš (Zväz spracovateľov dreva SR)

Organizačný výbor konferencie
Vladimír Dvonka, Radovan Tiňo, Milena Reháková, Viera Jančovičová, Lukáš Gál, Igor Šurina, Michal Jablonský, Soňa Kirschnerová

Registrácia
Uzávierka prihlášok a prihlasovania príspevkov — do 15. januára 2014. Zasielanie článkov do zborníka — do 17. februára 2014. Informácie o poplatkoch a formuláre na registráciu nájdete na stránke konferencie WPP PA 2014. Všetky programovým výborom vybrané príspevky a postery na konferencii prezentované budú publikované v zborníku s ISBN.

Sponzoring, reklama a výstava
V rámci konferencie ponúkame možnosť prezentácie účastníkov konferencie a firiem formou výstavky alebo odborného predvádzania, inzercie a reklamy v zborníku a iné možnosti. Podrobnosti o sponzoringu budú uvedené na internetovej stránke konferencie.

Konferencia
Rokovacími jazykmi budú slovenčina, čeština a angličtina, bude zabezpečený preklad zo slovenčiny/češtiny do angličtiny. Príspevky môžu mať formu prednášky (20 – 30 min), krátkej informácie (10 – 15 min) alebo plagátového príspevku (90 × 120 cm). Rozsah príspevku do zborníka má byť 4 až 6 strán formátu A5. Program konferencií bude pozostávať zo spoločnej plenárnej časti a dvoch samostatných sekcií Wood, Pulp and Paper 2014 a Polygrafia Academica 2014. Na záver prvého dňa konferencií sa uskutoční spoločenský večer.

Fotografia Academica 2014

Fotografická súťaž určená študentom na aktívne využitie voľného času, na venovanie sa svojmu koníčku a prezentovanie svojej tvorby, na rozvíjanie svojho talentu, na konzultovanie svojej tvorby s profesionálnymi fotografmi a na urobenie ďalšieho kroku na ceste do sveta fotografického umenia.

Bližšie informácie ku všetkým trom podujatiam nájdete na adrese http://wpppa2014.e-wpp.com.