Prejsť na obsah
Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov

Ústav anorganickej chémie vznikol súčasne s Odborom chemickotechnologického inžinierstva v roku 1940. Prvým vedúcim ústavu a zároveň aj dekanom odboru bol Prof. RNDr. T. Krempaský. V roku 1951 bol ústav premenovaný na Katedru anorganickej chémie a postupne sa vo funkcii vedúceho katedry vystriedali Prof. Ing. M. Gregor, DrSc., Dr. Ing. M. Zikmund, CSc., doc. Dr. Ing. Z. Valtr, CSc., Prof. Ing. J. Gažo, DrSc., Prof. Ing. G. Ondrejovič, DrSc., Prof. Ing. Roman Boča, DrSc., Prof. RNDr. Milan Melník, DrSc. a jej súčasný vedúci - Prof. Ing. Marian Koman, DrSc. Ťažisko pedagogickej činnosti katedry spočíva vo výučbe predmetov Anorganická chémia a Laboratórne cvičenie z anorganickej chémie v 1. ročníku, katedra vychováva študentov študijného odboru Anorganická chémia, podieľa sa aj na výchove študentov iných študijných odborov a je školiacim pracoviskom doktorandského štúdia vo vednom odbore "Anorganická chémia".

Od januára 2006 pracovisko funguje ako Oddelenie anorganickej chémie. 

ČÍM SA ZAOBERÁME [PDF]