Prejsť na obsah
Uchádzači

Vysoká kvalita vzdelávania na našej fakulte sa významne podieľa na tom, že naši absolventi nájdu svoje uplatnenie nielen v chemickom a potravinárskom priemysle, v energetike, ale i vo vodárenstve, rôznych ekologických prevádzkach alebo certifikovaných laboratóriách. Dobré kontakty a spolupráca našej školy s priemyslom zaručujú, že naši študenti môžu realizovať svoju prax u svojich potenciálnych zamestnávateľov. Mnohí naši končiaci študenti v inžinierskom stupni štúdia, ktorí pochádzajú z regiónov s vysokou mierou nezamestnanosti, tak vedia veľakrát získať zamestnanie vo svojom domácom prostredí.

Po skončení našich inžinierskych programov má náš absolvent širokú možnosť uplatnenia - ako je uvedené pri jednotlivých programoch.

Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve  
        
Informatizácia a informačné technológie sú obľúbenou oblasťou hlavne mladých ľudí. Ako absolvent tohto programu sa uplatníš 
- vo firmách zaoberajúcich sa meraním, reguláciou a automatizáciou nielen v chemickom a potravinárskom priemysle, avšak znalosť chemických a potravinárskych technológií býva výhodou pri uplatňovaní sa v týchto odvetviach,
- v obchodných firmách zameraných na výpočtovú techniku, meraciu a regulačnú techniku,
- všade, kde treba vykonávať spravovanie a zabezpečovanie počítačových sietí,
- pri vývoji internetových riešení nielen v chemickom a potravinárskom priemysle, ale aj vo fi nančníctve a bankovníctve,
- ako programátor vo všetkých odvetviach hospodárstva,
- ako stredný článok riadenia v chemických a potravinárskych podnikoch, a to na ekonomických, obchodných, technických i personálnych úsekoch,
- v podnikaní – v oblasti výroby, služieb zameraných na chemické a potravinárske technológie, ako i ekonomickej činnosti.
Biochémia a biomedicínske technológie 
         
Ako absolvent sa uplatníš v oblastiach
- analýzy princípov prípravy biomateriálov a aplikácií medicínskej techniky a informatiky,
- medicínskeho prostredia – ako technik môžeš kvalifikovane komunikovať a pracovať v interdisciplinárnych tímoch s lekármi,
- transformácií biologických problémov do technických riešení,
- vývoja lekárskej techniky,
 pri konštruovaní technických prostriedkov v medicíne,
 manažérstva kvality zdravotníckych služieb a technického zabezpečenia v lekárstve.
Biotechnológia
Biotechnológia je podmaňujúca a mimoriadne dynamicky sa rozvíjajúca oblasť. Jej aplikácie sú také široké a výhody pre spoločnosť také presvedčivé, že v súčasnosti prakticky každé priemyselné odvetvie v nejakej forme využíva biotechnológie. Ako absolvent tohto modulu máš zodpovedajúcu kvalifi káciu a znalosti potrebné pre doktorandské štúdium alebo pre uplatnenie sa na výskumných ústavoch, v širokej oblasti biotechnologického priemyslu orientovaného na fermentačné technológie, vývoj liečiv, výživu ľudí a zvierat a na dekontamináciu životného prostredia technológiami využívajúcimi biologické postupy.
Chemické inžinierstvo          
Absolvovaním tohto študijného programu uplatníš svoje univerzálne inžinierske znalosti hlavne
- v chemickom priemysle (Slovnaft a. s., Duslo a. s., SCP Mondi, Nafta Gbely, Solvay a pod.),
- v potravinárskom priemysle a biotechnológiách (Heineken, Leaf Slovakia, Evonik a pod.),
- ako vedúci prevádzok, technológ, energetik, v inžinierskych a projekčných kanceláriách (Noving),
- ako vývojový pracovník a projektant, vo firemných výskumoch (VÚCHT, Merck&Co) a na univerzitách (ETH Zürich, Strathclyde Glasgow a pod.),
- ako výskumný pracovník v oblasti mikro a nanotechnológií s výstupom v praxi alebo v základnom výskume. Zaradíš sa medzi tých, ktorí spravidla hrajú kľúčovú úlohu pri vývoji efektívnych zariadení a technológií, intenzifi kácii a optimalizácii existujúcich procesov, riešení technických problémov, úsporách materiálu a energií. Uplatníš sa aj v IT oblasti a vďaka praktickým analytickým schopnostiam aj v iných oblastiach technickej praxe. Môžeš spolupracovať so špecialistami v rôznych oblastiach technických vied, podieľať sa na zavádzaní technológií do reálneho života a ich efektívnej prevádzky.
Chemické technológie 
     
Ako chemický technológ nájdeš uplatnenie predovšetkým tam, kde sa chemické látky a materiály vyrábajú, kde sa ich budúca výroba vyvíja, vylepšuje a optimalizuje aj z hľadiska ochrany životného prostredia, kde sa vyvíjajú nové špeciálne chemické prípravky a materiály, ktoré nás obklopujú v každodennom živote.
Ako absolvent tohto študijného programu sa uplatníš  
- pri výrobe základných chemických látok a materiálov (organických aj anorganických) vyrábaných v množstvách miliónov ton ročne až po veľmi špeciálne materiály, vyrábané maximálne v jednotkách kíl ročne,
- pri procesoch, kde sa z rúd vyrábajú kovy a ich zliatiny (nehrdzavejúce ocele,  dural, silumin a iné zliatiny hliníka),
- pri procesoch, kde sa z prírodných minerálov vyrába cement, sklo (aj sklenená a minerálna vata na izoláciu domov), keramické materiály – porcelán, kameninové   výrobky, tehly, keramické nože, zuby, časti motorov, kostné náhrady, nepriestrelné vesty – jednoducho ľahšie a pevnejšie materiály,
- pri procesoch, kde sa zo vzduchu a vody vyrábajú dusíkaté hnojivá a z iných minerálov umelé hnojivá obsahujúce najmä fosfor, draslík a síru,
- pri procesoch, kde sa zo základných organických surovín (ropa, uhlie, zemný plyn, biomasa) vyrábajú palivá (benzín, nafta, bionafta, propán-bután-LPG, letecké palivá), mazivá a oleje, základné suroviny na výrobu plastov (polyetylén, polypropylén, PET, polystyrén, kaučuky na výrobu pneumatík) a základné organické chemikálie, z ktorých sa v nadväzujúcich procesoch vyrábajú lieky a iné farmaceutické prípravky, dezinfekčné, čistiace, umývacie a pracie prostriedky vonné a chuťové látky, kozmetické prípravky, lepidlá, farby, výbušniny, kvapalné kryštály do počítačov a mobilov, náterové hmoty.
Ochrana materiálov a objektov dedičstva
Aj ako chemický inžinier – absolvent tohto študijného programu môžeš prispieť k záchrane kultúrneho dedičstva
- analýzou tradičných a moderných materiálov, z ktorých pozostávajú predmety kultúrneho dedičstva, ako sú papier, textil, koža, drevo a archeologické drevo, sklo a keramika, kameň, omietky a plasty,
 - stanovením stupňa poškodenia artefaktov,
 - určením ich veku a pravosti,
- poznaním starnutia a mechanizmov degradácie jednotlivých materiálov,
- vývojom a aplikáciou nových metód ochrany, konzervovania a sprístupňovania objektov dedičstva.
Ako odborník sa staneš členom interdisciplinárneho tímu – spolu s historikmi, kurátormi, reštaurátormi a konzervátormi v procese, ktorého výsledkom je predĺženie životnosti  a zachovanie historickej hodnoty objektov dedičstva.
Potraviny, hygiena, kozmetika   
Ako potravinársky inžinier/potravinár a kozmetológ nájdeš uplatnenie
- vo sfére výroby, hodnotenia a distribúcie potravín, pochutín a nápojov v potravinárskych podnikoch, firmách a akciových spoločnostiach,
- v organizáciách pre vnútorný a medzinárodný obchod s potravinárskymi surovinami a potravinami,
- v kontrolných orgánoch a zložkách štátneho zdravotného dozoru a štátneho potravinového dozoru,
- v súkromných akreditovaných laboratóriách zaoberajúcich sa hodnotením potravín, pochutín a nápojov, odhaľovaním falšovania potravinárskych výrobkov,
 - v organizáciách zaoberajúcich sa ochranou zdravia človeka a bezpečnosťou potravín,
 - vo finančných inštitúciách a poisťovníctve v oblasti potravinárskeho sektora,
 - v oblasti verejného stravovania, turizmu, reštauračných a kozmeticko-hygienických prevádzok.
Prírodné a syntetické polyméry – modul Plasty, kaučuk a guma
Priemysel výroby a spracovania plastov poskytuje možnosť podieľať sa na vývoji nových produktov
- v automobilovom, chemickom a gumárenskom priemysle, pri navrhovaní a výrobe komponentov z plastov a gumy, ktoré sa uplatnia v interiéroch a exteriéroch áut, ale aj v celom rade výrobkov dennej spotreby (plášte pneumatík, športová obuv, športové náradie, rehabilitačné pomôcky),
- v medicíne pri návrhoch rôznych biomateriálov, ktoré môžu nahradiť pôvodné tkanivá, kožu, krvnú plazmu, ale aj celé umelé orgány,
- v obalovom priemysle, pre tých, ktorí sa chcú realizovať pri „obliekaní“ výrobkov,
- pri návrhoch a postupoch pri výrobe lepidiel, lakov a náterových hmôt,
- v oblasti ekológie pri navrhovaní nových biodegradovateľných ekologických polymérov, prípadne v oblasti recyklácie a opätovného využitia odpadov z polymérov,
- v oblasti ochrany pamiatok a materiálov.
Prírodné a syntetické polyméry – modul Polygrafia a fotografia
Vedomosti nadobudnuté štúdiom tohto zaujímavého programu Ťa zavedú
- do sveta návrhov a výroby tlačových médií a potlačených obalov (reklamné a propagačné agentúry, vydavateľstvá, polygrafický a obalový priemysel),
- do oblasti reprodukcie farieb klasickej a digitálnej fotografie, reprodukcie farieb v elektronických a tlačových médiách (reklamné a propagačné agentúry, vydavateľstvá, štúdiá…),
- do oblasti práce s textovo-obrazovými dokumentmi a ich publikovania v rôznych médiách a rôznymi technikami (reklamné a propagačné agentúry, vydavateľstvá,
štúdiá, film, TV, reprocentrá, tlačiarne…).
Prírodné a syntetické polyméry – modul Vlákno a textil
Absolvovaním tohto programu môžeš vniknúť do sveta
- vláknarenského a textilného priemyslu – ak máš rád svet módnych trendov v odievaní, máš možnosť zúčastniť sa na jeho formovaní. V spolupráci s módnymi dizajnérmi navrhovať nové druhy látok a textilu, spolupracovať na vývoji nových spôsobov farbenia a potlače textilu. Staneš sa skutočným spolutvorcom image a módnosti jednotlivých textilných výrobkov,
- vývoja technických textílií – môžeš sa realizovať pri využívaní a zhodnocovaní nových vláknarských a textilných materiálov s vysokou pridanou hodnotou, napr. v automobilovom priemysle (kordy do pneumatík, airbagy, autopoťahy, filtre), v informačných technológiách (optické a elektricky vodivé vlákna), v zdravotníctve (antibakteriálne textílie, textilné materiály pre implantačné materiály), v športe (vysokoelastické laná, odevy zlepšujúce výkon športovca a zabezpečujúce komfort pri nosení) a pod.
Prírodné a syntetické polyméry – modul Drevo, celulóza a papier
Drevo je náš najrozšírenejší obnoviteľný zdroj surovín a energie. Z dreva a jednoročných rastlín je možné vyrobiť látky, ktoré sa doposiaľ vyrábali z ropy, uhlia a zemného plynu. U nás sa naučíš
- vyvíjať a vyrábať prírodné látky pre farmaceutický a potravinársky priemysel,
- spracovávať drevnú hmotu na materiály ako sú drevo, parkety, drevotrieska, preglejky, stavebné materiály, buničiny a papier,
- získavať vzácne látky z dreva (biopalivá, živice, vonné oleje, liečivá, hnojivá, doplnky výživy, rastlinné bielkoviny, pigmenty a i.). 
Uplatniť sa môžeš aj v oblasti vývoja a realizácie technológií na ochranu kultúrneho dedičstva a ekologických povrchových
úprav dreva.
Riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve
Praktické schopnosti a zručnosti, ktoré získaš štúdiom, uplatníš v nasledujúcich oblastiach:
- základné chemické technológie,
- využitie informačných technológií pri kontrole a riadení technologických procesov,
- manažment a ekonomika priemyselných podnikov,
- podnikanie v oblasti výroby a služieb zameraných na chémiu, chemické a potravinárske technológie,
- ekonomické činnosti, predovšetkým finančný manažment, logistika, manažment kvality a účtovníctvo a mnohé ďalšie odbory hospodárskej praxe, štátnej správy, bankovníctva, základný aj aplikovaný výskum a pod.

Technická chémia – modul Analytická chémia

Analytická chémia získava údaje o zložení rôznych materiálov a tiež vyvíja spôsoby zisťovania tohto zloženia. To je základom pre všetky oblasti chémie a takéto informácie potrebujú prakticky aj všetky technické činnosti. Uplatníš sa napríklad v oblasti
- chemickej a potravinárskej výroby – chemická kontrola surovín a produktov/výrobkov, ako aj technologických medziproduktov, kontrola kvality, pôvodu a bezpečnosti potravinárskych produktov, pričom analytická chémia pomáha aj zabezpečiť kvalitu a ekonomiku výrobného procesu,
- životného prostredia – pravidelné monitorovanie, ako aj nárazová detekcia škodlivých látok vo vodách, pôdach a ovzduší,
- klinickej a farmaceutickej analýzy – určovanie klinicko-biochemických parametrov pacientov, kontrola kvality liečiva, lekárenských produktov a výživových doplnkov,
- širokého spektra chemických skúšobných laboratórií v rámci rôznych inštitúcií štátnej správy, kontrolného súkromného sektora, ako aj v laboratóriách výrobných podnikov.
Technická chémia – modul Fyzikálna chémia
Fyzikálna chémia študuje fyzikálno-chemické vlastnosti chemických zlúčenín, princípy chemických reakcií a poskytuje všeobecný základ pre všetky oblasti chémie. Ako absolventa Ťa očakávajú
- štátne laboratóriá a ústavy, ako napríklad Kriminalisticko-expertízny
- ústav SR a Colné laboratóriá – analýza vzoriek na kriminalisticko-expertízne účely a na účely spoločnej politiky EÚ, správu daní a pre finančnú správu,
- výskumné ústavy SAV a vysoké školy – štúdium podstatąy mnohých aktuálnych a dôležitých vedeckých problémov z oblasti technickej chémie, chemických technológií, medicínskej chémie, počítačovej chémie a interdisciplinárnych odborov,
- rádiodiagnostické oddelenia nemocníc – diagnostika a vývoj techník magnetickej rezonancie, ultrazvukových techník a počítačovej tomografie,
- domáce a zahraničné firmy ako obchodno-technického reprezentanta prístrojovej techniky – akvizícia nových zákazníkov, prezentácia zariadení a služieb a príprava konečných riešení pre zákazníkov.
Technická chémia – modul Organická chémia
Organická chémia a jej štúdium Ti dá širokú možnosť uplatnenia v oblasti
- petrochemického priemyslu a veľkotonážnej výroby (produkcia motorových palív,
olejov a mazív, agrochemikálií, hnojív alebo plastov),
- chemických špecialít: môžeš sa podieľať na výrobe sofistikovaných organických molekúl s vysokou pridanou hodnotou – katalyzátorov, vonných látok, feromónov, ako aj špičkových materiálov, ako sú optoelektronické súčiastky alebo fotovoltaické články,
- farmaceutického priemyslu – ak máš záujem o výskum, vývoj a výrobu vysokoúčinných humánnych alebo veterinárnych liekov,
- potravinárstva, drogérie a kozmetiky – využiješ svoje vedomosti na testovanie a formuláciu nových a bezpečných potravinárskych prísad, efektívnych čistiacich prostriedkov, kozmetických preparátov a atraktívnych parfumov.
Technická chémia – modul Anorganická chémia
Anorganická chémia v súčasnosti vzbudzuje v oblasti čistého a aplikovaného výskumu stále vzrastajúci záujem a jej výsledky nachádzajú široké a mnohostranné uplatnenie v oblastiach:
- anorganický priemysel, veľkotonážne výroby (základné anorganické chemikálie, hnojivá, anorganické pigmenty a pod.),
- malotonážna anorganická chémia – výroba špeciálnych anorganických zlúčenín a materiálov (anorganické polyméry, kompozity, nanomateriály a pod.),
- výskumné ústavy, SAV, vysoké školy – vývoj nových typov liečiv a diagnostických prípravkov nových tried magnetických materiálov využiteľných v záznamovej a zobrazovacej technike prevažne na báze viacjadrových komplexov mangánu, železa, kobaltu a niklu.
Technológie ochrany životného prostredia   
  
K ochrane životného prostredia nestačí len identifikovať príčiny a dôsledky jeho znečisťovania; nutné je poznať aj procesy a technológie, ako znečistenie odstrániť. Práve na tieto poznatky sa orientuje tento študijný program. Tvoje získané znalosti Ťa môžu zaradiť medzi
- technológov pre prevádzku a optimalizáciu procesov a technológií ochrany životného prostredia (najmä pre čistiarne odpadových vôd, úpravne vody, bioplynové stanice, zariadenia na ochranu ovzdušia atď.),
- výskumných pracovníkov v odbore environmentálnych technológií,
- technológov pre projekciu environmentálnych stavieb (úpravní vôd, čistiarní odpadových vôd, zariadení na ochranu ovzdušia atď.),
- vedúcich pracovníkov kontrolných laboratórií a pracovníkov laboratórií špecializovaných na monitoring zložiek životného prostredia,
- pracovníkov odborov životného prostredia priemyselných podnikov,
- vodohospodárov, zamestnancov vodárenských spoločností,
- zamestnancov štátnej a miestnej správy pre oblasť ochrany životného prostredia,
- obchodných zástupcov distribučných firiem aktívnych v oblasti ochrany životného prostredia.
Výživa a hodnotenie kvality potravín
Absolvovaním tohto programu sa môžeš podieľať na
- mikrobiologických, chemických a fyzikálnych analýzach v laboratóriách úradnej kontroly potravín (Štátne veterinárne a potravinové ústavy, Úrad verejného zdravotníctva, súkromné laboratóriá pre kontrolu potravín),
- hodnotení kvality a zdravotnej neškodnosti potravín (potravinárske podniky, orgány úradnej kontroly potravín),
- vedení správnej výrobnej/hygienickej praxe a systému HACCP,
- potravinárskom výskume,
- výchove a vzdelávaní v oblasti výživy.