Prejsť na obsah
Uchádzači

Vo vyučovacom procese a individuálnej práci získate veľa zaujímavých podnetov pre ďalší rast profesionálnej osobnosti. Štúdium u nás je zamerané na pochopenie podstaty fyzikálnych,  chemických a biochemických procesov, činnosti priemyselných zariadení a ich automatických systémov riadenia.  

Získate laboratórnu zručnosť i pracovné návyky v chemickom a biochemickom laboratóriu.

Súčasťou vzdelávania je aj Vaša jedinečná možnosť zapojiť sa priamo do vedeckovýskumnej práce v našich laboratóriách, či spolupracovať s našimi učiteľmi na výskumných úlohách riešených priamo pre reálne priemyselné prevádzky.

Cieľom vzdelávacej činnosti je rozvíjať tvorivé Vaše schopnosti a viesť ich k aplikácii nadobudnutých vedomostí na riešenie úloh súvisiacich s výskumom, vývojom a výrobou žiadaných produktov s minimalizáciou spotreby surovín, energie a ekologických rizík výrobných operácií.

Teoretický základ predmetov, ktoré budú tvoriť budúci základ Vašej profesie, nadobudnete formou prednášok a seminárnych cvičení. Praktické znalosti získavate v študentských laboratóriách. Vo vyšších ročníkoch sa postupne aktívne zapojíte do vedeckovýskumnej činnosti pracoviska. K dispozícii máte široké možnosti získavania potrebných informácií buď z knižníc ústavov a fakulty, alebo sprístupnených databáz na internete.

Kreditový systém Vám umožňuje absolvovať výučbu až počas dvoch semestrov aj na inej univerzite v Európskej únii, napr. v rámci programu ERASMUS+. Výberové predmety možno absolvovať aj na iných fakultách Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Ponuka povinne voliteľných a výberových predmetov Vám umožňuje profilovať sa aj na manažéra chemickej a potravinárskej výroby alebo chemických prevádzok a odborníka na využitie automatizácie a informačno-komunikačných technológií v chemickom a potravinárskom priemysle.

Počas štúdia sa  neustále oboznamujete s bezpečnosťou práce pre rôzne kategórie chemických, biochemických a priemyselných pracovísk.

Všetky naše študijné programy bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia sú akreditované a sú podporované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu  SR motivačnými odborovými štipendiami. To znamená, že už v prvom roku bakalárskeho štúdia máte možnosť takého štipendium získať.

Po skončení inžinierskeho stupňa štúdia sa môžete prihlásiť aj na tretí stupeň vysokoškolského štúdia na našej fakulte. Všetky naše študijné doktorandské programy sú akreditované a garantované špičkovými vedeckými osobnosťami.

Vysoká kvalita vzdelávania na našej fakulte sa významne podieľa na tom, že naši absolventi nájdu svoje uplatnenie nielen v chemickom a potravinárskom priemysle, v energetike, ale i vo vodárenstve, rôznych ekologických prevádzkach alebo certifikovaných laboratóriách. Dobré kontakty a spolupráca našej školy s priemyslom zaručujú, že naši študenti môžu realizovať svoju prax u svojich potenciálnych zamestnávateľov. Mnohí naši končiaci študenti v inžinierskom stupni štúdia, ktorí pochádzajú z regiónov s vysokou mierou nezamestnanosti, tak vedia veľakrát získať zamestnanie vo svojom domácom prostredí.

Naši absolventi inžinierskeho štúdia majú možnosť získať diplom európskeho inžiniera (EUR ING) - európsky certifikát, ktorým FEANI, Európska federácia národných inžinierskych asociácií, uznáva úroveň absolventa za kompatibilnú s európskou úrovňou (www.euring.sk).

Možnosť zapojenia so do činnosti záujmového klubu študentov Sokrates (http://www.fchpt.stuba.sk/sk/diani-na-fchpt/klub-sokrates.html?page_id=3068).

Možnosti športových aktivít ponúkaných Oddelením telesnej výchovy a športu FCHPT STU alebo priamo v športových oddieloch TJ Slávia.

Na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave funguje aj vysokoškolský umelecký súbor Technik zložený z troch nezávislých zložiek, folklórneho súboru, speváckeho súboru a komorného orchestra (http://www.technik.stuba.sk).