Prejsť na obsah
Uchádzači

V akademickom roku 2017/2018 otvára FCHPT 12 inžinierskych študijných programov.
V rámci štúdia inžinierskych študijných programov sa formou voľby modulov voliteľných predmetov môže študent profilovať v nasledujúcich špecializáciách:

 

Podrobné informácie o študijných programoch

 

Podrobné informácie o predmetoch

 

Profil a uplatnenie absolventov inžinierskeho štúdia:

Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve

Študijný program Automatizácia a informatizácia v chémii a v potravinárstve (AI) integruje obsah chemických vied s relevantnými poznatkami fyziky, matematiky a biologických vied s rozsiahlym využitím výpočtovej techniky. Tento súbor informácií tvorí teoretický základ výrobných procesov chemickej, biochemickej, potravinárskej a farmaceutickej technológie. Získané znalosti umožňujú pracovať na výskume a vývoji fyzikálnych a chemických procesov, zariadení, technológií, systémov riadenia a zúčastňovať sa na riadení konkurencie schopnej výroby s prijateľnými bezpečnostnými a ekologickými rizikami.

Program AI pripravuje absolventov nielen pre chemický a potravinársky priemysel. Absolventi sú schopní navrhovať progresívne technológie na základe teoretických znalostí z riadenia procesov, priemyselnej automatizácie a informačných technológií.

Absolvent študijného programu AI má prehĺbené vedomosti v teórii odboru Automatizácia a špecializuje sa na užšiu oblasť odboru so zameraním na automatizáciu a informatizáciu v procesnom priemysle. Je pripravovaný na samostatné navrhovanie automatických riadiacich a informačných systémov v procesnom priemysle, ich implementáciu a prevádzku s uvažovaním súvislostí. Teoretické znalosti a praktické schopnosti a zručnosti mu umožňujú uplatniť sa v praxi alebo vo výskume alebo pokračovať v doktorandskom stupni štúdia.

Absolvent študijného programu AI má znalosti z problematiky navrhovania algoritmov riadenia, identifikácie a optimalizácie, z vytvárania programových produktov pre inteligentné systémy riadenia a z adaptívneho riadenie. Ďalej má znalosti z využívania informačných technológií nielen pri riadení procesov, ale aj pri vývoji všeobecných web aplikácií a databázových systémov. Vie využívať výpočtovú techniku s rôznymi softvérmi, ktoré umožňujú zvládnuť aj náročné úlohy. Absolvent AI je vysokokvalifikovaný odborník z oblasti riadenia a informačných technológií, je schopný riešiť problematiku zavádzania modernej meracej a regulačnej techniky pre navrhovanie, zavádzanie a prevádzkovanie riadiacich systémov v chemickom, potravinárskom, farmaceutickom a biochemickom priemysle. Absolventi študijného programu AI nachádzajú uplatnenie vo firmách, ktoré vypracovávajú a dodávajú systémy riadenia, taktiež v projekčných a riešiteľských skupinách, ale aj v bankovníctve či poisťovníctve.

Biotechnológia:

Biotechnológia je podmaňujúca a mimoriadne dynamicky sa rozvíjajúca oblasť. Jej aplikácie sú také široké a výhody pre spoločnosť také presvedčivé, že v súčasnosti prakticky každé priemyselné odvetvie v nejakej forme využíva biotechnológie. Tradične sa v nej spájajú tri vedecké oblasti: technológie génových a bunkových manipulácií, technológie enzýmov a fermentačné technológie.

Študijný program Biotechnológia poskytuje absolventom inžinierskeho štúdia hlboké znalosti z biochémie, mikrobiológie, molekulovej biológie, genetiky, biosyntézy a transformácie mikroorganizmov, enzymológie a enzýmového inžinierstva, bioanalytických metód, imunológie a imunochémie, aj fermentačných technológií – výroba piva, vína, mikrobiálnej biomasy a liehu, environmentálnych a farmaceutických biotechnológií. Súčasťou učebných plánov je aj rozsiahla laboratórna vedecká práca na zvolenú tému, ako je fermentácia piva, vína alebo bioetanolu, environmentálnych alebo farmaceutických biotechnológií, fermentačnej produkcie organických kyselín, lipidov, pigmentov, transformácie sacharidov, produkcie metabolitov s farmaceuticko-medicínskym alebo potravinárskym využitím alebo génové manipulácie.

Absolventi ovládajú aspoň jeden svetový jazyk, sú oboznámení so základnými počítačovými aplikáciami a praktickými aspektmi informačných technológií, majú vedomosti o kľúčových vedeckých, sociálnych, ekonomických, komerčných a etických aspektoch spojených s vývojom a rozmachom priemyselných biotechnológií, základné znalosti z manažmentu, práva a ekonómie.

Absolventi inžinierskeho štúdia majú zodpovedajúcu kvalifikáciu a znalosti potrebné pre doktorandské štúdium alebo pre uplatnenie sa na výskumných ústavoch, v širokej oblasti biotechnologického priemyslu orientovaného na fermentačné technológie, vývoj nových liečiv, výživu ľudí a zvierat, alebo ochranu životného prostredia.

Biochémia a biomedicínske technológie:

Absolvent tohto programu má vyvážené vzdelanie v technickej oblasti, ako aj v oblasti molekulovej medicíny. Má dôkladné vedomosti z teoretických a vybraných klinických lekárskych disciplín s dôrazom na disciplíny laboratórnej medicíny (biochémie, lekárskej biológie a biofyziky, fyziológie a patologickej fyziológie, bioinformatiky). Má primerané vedomosti o moderných technických prostriedkoch medicíny, ovláda princípy ich činnosti, podmienky ich prevádzky a bezpečné použitie pre diagnostické, liečebné a rehabilitačné účely. Je schopný posúdiť funkčnosť technických i počítačovo podporovaných zariadení v daných podmienkach zdravotníckych zariadení alebo iných prevádzok a laboratórií a súčasne je schopný kvalifikovane komunikovať s lekármi. Na základe získaných vedomostí o informačných systémoch je spôsobilý ich kvalifikovane využívať na lokálnej i nadnárodnej úrovni, resp. sa podieľať na ich tvorbe pre potreby konkrétneho zdravotníckeho pracoviska. Po absolvovaní inžinierskeho štúdia MI absolvent získa primerané manažérske schopnosti orientované na riadenie v oblasti technického zabezpečenia zdravotníckych služieb, kvality i využívania informačných technológií. Taktiež získa schopnosť vykonávať koncepčnú a koordinačnú činnosť i v medzinárodnej odbornej konfrontácii. Absolvent tvorivo pristupuje k riešeniu problémov interdisciplinárneho charakteru na báze systémových inžinierskych prístupov. Dokáže samostatne analyzovať i navrhovať teoretické i praktické postupy pri aplikácii technických i počítačovo podporovaných prostriedkov pre stanovené úlohy v zdravotníckych zariadeniach, resp. v medicínskych laboratóriách. Absolventi 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore MI sú spôsobilí vykonávať profesie samostatne pracujúcich tvorivých inžinierov s uplatnením v klinickej praxi a v nadväzných obchodných a servisných organizáciách; v centrách podpornej technológie pre zdravotne postihnutých a v nadväzných obchodných a servisných organizáciách; alebo ako vývojoví, vedeckí a výskumní pracovníci najmä v lekárskych, biologických, biomechanických laboratóriách a v oblasti počítačovo podporovaných technológií v interdisciplinárnych výskumných kolektívoch, vedúci pracovníci manažmentu zdravotníckych zariadení, ako pedagógovia a výskumníci na univerzitách.

Chemické inžinierstvo

Absolvent získa komplexné znalosti pre potreby riadenia výroby, aplikovaného a základného výskumu, návrhu, projekcie a optimalizácie chemických a potravinárskych výrob spájaním základných znalostí z chémie a biochémie s poznatkami o chemických reaktoroch, separačných procesoch a zariadeniach, so zreteľom na ekonomické, bezpečnostné a ekologické ukazovatele.

Absolvent dokáže:

 • analyzovať fyzikálne a chemické deje, interpretuje zákonitosti, ktorými sa riadia procesy aplikované v rôznych odvetviach chemických, potravinárskych, farmaceutických a iných technológií;
 • zostaviť a riešiť matematické modely jednotkových operácií, reaktorov a bioreaktorov, pri ktorých aplikuje poznatky z prestupu látky, hybnosti a tepla;
 • modelovať procesy prebiehajúce v jednoduchých a zložených systémoch;
 • navrhovať a posudzovať činnosť zariadenia alebo sústavy zriadení chemických a biochemických výrob.

Absolvent získa schopnosti:

 • tvorivo využívať získané poznatky v aplikovanom výskume a výrobnej praxi;
 • zavádzať a používať moderné metódy a prostriedky pri riešení problémov;
 • aplikovať výsledky matematického modelovania pre určenie podmienok racionálneho a efektívneho vedenia procesov, voľby charakteristík zariadení, v ktorom procesy prebiehajú;
 • samostatne vedecko-výskumne pracovať v oblasti chemického, biochemického, environmentálneho a bezpečnostného inžinierstva;
 • pracovať v projektoch komplexného riešenia návrhu, realizácie a zavedenia chemických, biochemických a iných výrob.

Chemické technológie

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Chemické technológie majú široký teoretický základ, ktorý umožňuje analyzovať a rozvíjať technické riešenia, vyvíjať nové technologické postupy, optimalizovať a simulovať jednotlivé zariadenia technologických celkov. Absolventi sú pripravení zastávať funkcie technológa, výrobných manažérov, viesť veľké projekty, pracovať v oblasti výskumu a vývoja, v oblasti riadenia a kontroly kvality, ako aj v podnikateľskej sfére a štátnom sektore. Absolventi sú adaptabilní, dokážu spolupracovať s odborníkmi aj z iných profesií, vykonávať vedecký základný a aplikovaný výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti.

Hlavné teoretické vedomosti absolventa študijného programu Chemické technológie:

 • pozná zákonitosti chemických reakcií a štruktúry materiálov a vie ich využiť pri optimalizácii a modelovaní procesov s využitím výpočtovej techniky,
 • vie aplikovať nové poznatky výskumu v praxi,
 • využíva moderné metódy a prostriedky pri riešení technických problémov,
 • vie analyzovať technologické problémy a vhodnými metódami ich riešiť.

Praktické schopnosti a zručnosti absolventa študijného programu Chemické technológie:

 • riadiť technologické procesy,
 • viesť tímy pracovníkov,
 • viesť projekty,
 • formulovať výskumné problémy,
 • využívať metódy a techniky riadenia, kontroly procesov a kvality materiálov.

Absolvent chemickej technológie dokáže:

 • samostatne sa ďalej vzdelávať,
 • samostatne podnikať v oblasti chemického výskumu,
 • pôsobiť v štátnej správe.

Potraviny - hygiena – kozmetika

Potravinársky inžinier/potravinár a kozmetológ okrem základných prírodovedeckých a chemicko-technologických disciplín ovláda komplexne problematiku chémie a technológie potravinárskych komodít (primárnych zdrojov, potravinových surovín a pomocných materiálov, finálnych potravín, pochutín, nápojov, výživových doplnkov, potravín na osobitné výživové účely a potravín nového typu), ich významu pre ľudské zdravie a účinkov na ľudský organizmus. Je oboznámený so systémom HACCP a ďalšími aktivitami pre zaistenie hygienických a bezpečných podmienok výroby, distribúcie a finalizácie potravinových komodít vo verejnom stravovaní v súlade s kritériami Európskej únie. Ovláda výrobu a zásady správnej aplikácie hygienických a preventívnych prostriedkov spotrebnej chémie – kozmetických výrobkov, prípravkov bytovej chémie, zásady priemyselnej a osobnej hygieny v záujme ochrany zdravia človeka. Je oboznámený s metódami a technikami biochemickej, mikrobiologickej a fyzikálno-chemickej analýzy uvedených potravinárskych, hygienických a kozmetických komodít. Ovláda základy riadenia výroby, kontroly, marketingu, dovozu, vývozu a distribúcie v oblasti uvedených produktov. Má tiež vedomosti v oblasti chémie liečiv, obchodného a finančného práva, finančného trhu a podnikových financií. Ovláda štandardné počítačové programy a informačné technológie pri kontrole a riadení výrobných procesov. Vie spracúvať, publikovať a prezentovať výsledky odbornej činnosti a komunikovať najmenej v jednom v cudzom jazyku.

Absolvent nájde uplatnenie:

 • v prevádzkach výroby potravinárskych a kozmetických podnikov a spoločností,
 • v oblasti štátneho potravinového dozoru a štátneho zdravotného dozoru nad potravinami a kozmetickými výrobkami a v iných orgánoch štátnej správy,
 • v súkromných kontrolných a vývojových laboratóriách pre oblasť potravín, kozmetiky a hygienicko- sanitačnej chémie,
 • vo sfére expertnej a posudzovateľskej činnosti a vypracovávania systému HACCP a SVP,
 • vo sfére tuzemského a medzinárodného obchodu/ distribúcii potravinových, kozmetických a hygienicko-sanitačných surovín, materiálov, výrobkov, obalov a technológií,
 • v oblasti verejného stravovania, turizmu, reštauračných a kozmeticko-hygienických prevádzok,
 • v strednom a vysokom školstve.

Technická chémia

Absolvent študijného programu Technická chémia je inžinier so širokým technologickým základom, ktorý ovláda metódy a techniky práce analytickej, organickej, fyzikálnej a anorganickej chémie, ako aj chemickej informatiky. Absolvent tohto študijného programu je schopný posúdiť z chemického hľadiska nízkomolekulové organické suroviny, urobiť ich delenie na chemické indivíduá, určiť ich štruktúru, vytypovať vhodné reakcie pre ich zužitkovanie cestou chemickej premeny, navrhnúť a uskutočniť syntézu cielenej organickej zlúčeniny (napr. prírodnej resp. jej analógov). Ďalej je schopný v jednoduchších prípadoch navrhnúť reakčný mechanizmus priebehu jednotlivých reakcií a tým ovplyvňovať ich priebeh v snahe získať žiadanú zlúčeninu v maximálnom výťažku a čistote. Absolvent je schopný pomocou moderných separačných metód deliť reakčné zmesi na chemické indivíduá, vrátane delenia diastereoizomérov a enantiomérov. Pomocou fyzikálno-analytických metód je potom schopný určiť štruktúru organických a anorganických zlúčenín.

Na základe znalosti analytickej chémie dokáže formulovať problém a po analýze relevantne vyjadriť chemickú informáciu. Je schopný tieto vedomosti využiť pri riešení a zavádzaní analytických postupov a metód za účelom zvýšenia spoľahlivosti a vysokej efektívnosti. Inžinierske vzdelanie a znalosť príslušnej legislatívy mu umožňuje spolupracovať v skupinách, ktoré riešia vážne problémy reálnej praxe, pričom dokáže komunikovať s príslušnými technológmi. Je schopný pri navrhovaní výrobných postupov na výrobu organických zlúčenín v spolupráci s organickými technológmi navrhnúť chemickú koncepciu výrobného procesu vo forme laboratórnych podkladov na aplikačný a realizačný výskum. Úspešní absolventi pokračujú v ďalšom vzdelávaní formou DŠ, v rámci ktorého je možnosť študijných pobytov v zahraničí a po skončení dlhodobých post-doktorandských pobytov na renomovaných zahraničných univerzitách.

Prírodné a syntetické polyméry

Študijný program Prírodné a syntetické polyméry zahŕňa štyri študijné moduly, ktoré sú prepojené spoločnými teoretickými predmetmi, ktoré sú základom pre technologické štúdium.

Absolventi modulu Vlákna a textil získajú prehĺbené znalosti z oblasti prírodných a syntetických polymérov, chemickej technológie vlákien a textilu, skúšobníctva vlákien a textilu, fyziológie a estetiky odievania. Absolventi sa uplatňujú najmä v podnikoch vláknarského priemyslu, textilného a odevného priemyslu.

Modul Drevo, celulóza a papier poskytuje absolventom vedomosti, ktoré vychádzajú z tradície a perspektív rozvoja drevospracujúceho priemyslu a celulózo-papierenského priemyslu s cieľom komplexného využitia domácej suroviny, zvýšenia podielu recyklácie a uplatnenia ekologických postupov spracovania. Uplatnia sa v podnikoch celulózo-papierenského a drevárskeho priemyslu.

Absolventi modulu Polygrafia a fotografia  získajú prírodovedný základ polygrafickej a fotografickej technológie, poznajú princípy moderných postupov spracovania textovej a obrazovej informácie. Uplatnia sa ako riadiaci pracovníci v marketingu, riadení a kontrole kvality, vo výskume a vývoji v polygrafickom priemysle, vo filmových a fotografických laboratóriách, vo vydavateľstvách, reklamných agentúrach a v grafických štúdiách.

Modul Plasty, kaučuk a guma pripravuje odborníkov pre oblasť syntézy, výroby a spracovania plastov, kaučuku a gumy. Absolventi sú pripravení na kariéru technológov, výrobných manažérov, pracovníkov v oblasti výskumu, vývoja riadenia a kontroly kvality, ako aj na podnikateľskú činnosť v priemysle výroby a spracovania plastov, v gumárenskom priemysle, v strojárskom, elektrotechnickom a obuvníckom priemysle, v obalovej technike, vo výskumných a vývojových tímoch, v oblasti biopolymérov a syntetických polymérov.

Takto koncipované štúdium v jednotlivých moduloch umožňuje pokračovať v postgraduálnom štúdiu doma i v zahraničí, pričom sa výrazne prehlbuje záujem o technologické doktorandské štúdium zo strany priemyselných podnikov a zahraničných univerzít.

Výživa a ochrana zdravia

Jadrom znalostí absolventa sú teoretické a praktické poznatky o fyzikálnej, chemickej a biologickej podstate procesov súvisiacich s výživou a ochranou zdravia človeka a s akosťou potravinárskych surovín, medziproduktov i výrobkov, ako aj výživových doplnkov. Dané vedomosti vie tvorivo a komplexne využívať pre cielený dizajn potravín so zdraviu prospešnými parametrami i nutraceutík, ako aj pre ich vývoj, výrobu (prípravu), distribúciu a spotrebu, vrátane hodnotenia, kontroly a riadenia kvality z hľadiska zdravotnej bezpečnosti a prosperity, a to od primárnych zdrojov až po produkty, cez príslušné procesy a zariadenia.

Po skončení môžu absolventi pokračovať v doktorandskom štúdiu rovnomenného programu a uplatniť sa vo vedecko-výskumnej sfére. Ďalej sú pripravení vykonávať zodpovedajúce funkcie v praxi, a to nielen v malých, stredných a veľkých potravinárskych podnikoch, ale aj v zariadeniach otvoreného i uzavretého stravovania a tiež v obchodnej oblasti. Dôležité je ich uplatnenie sa v riadiacich a kontrolných orgánoch centrálnej a regionálnej správy. Získaním doplnkového pedagogického vzdelania môžu pôsobiť aj v oblasti výchovno-vzdelávacej.

Ochrana materiálov a objektov dedičstva

Absolvent študijného programu OCHRANA MATERIÁLOV A OBJEKTOV DEDIČSTVA je špecializovaný chemický inžinier na ochranu materiálov, objektov dedičstva a artefaktov (Conservation Science and Technology), ovláda komplexne problematiku štruktúry a vlastností chemických látok a materiálov, tradičných i moderných, interpretovať analýzy a tak prispievať k diagnostikovaniu porúch, vie charakterizovať štruktúru materiálov a modifikovať ich vlastnosti, ovláda vzťahy medzi štruktúrou materiálov, vlastnosťami a technológiou. Má rozšírené teoretické a praktické technologické poznatky, umožňujúce uplatniť sa tak v technológiách, ako aj vo výskume a vývoji v oblasti ochrany objektov kultúrneho dedičstva. Má poznatky tiež z oblasti informatiky, histórie umenia, etiky ochrany pamiatok, práva, marketingu a komunikácie v interdisciplinárnom tíme, ovláda jednak princípy konzervácie a reštaurovania materiálov a pamiatok, jednak súčasné i historické technológie ich ochrany a stabilizácie.

Absolvent tohto študijného programu pozná zákonitosti, princípy a možnosti jeho konzervácie a reštaurovania a vie ich využiť pri optimalizácii technologických procesov, vie aplikovať nové poznatky výskumu v praxi, využíva historické i moderné metódy a prostriedky pri riešení technických problémov, vie analyzovať technologické problémy a vhodnými metódami ich riešiť. V interdisciplinárnom tíme prospieva k správnemu diagnostikovaniu porúch a určovaniu najvhodnejších postupov ochrany. Absolvent získa schopnosť aplikovať technologické procesy, viesť tímy pracovníkov, viesť projekty, formulovať výskumné problémy a pracovať v interdisciplinárnom tíme a relevantne komunikovať. Absolvent tohto študijného programu sa dokáže samostatne ďalej vzdelávať, samostatne podnikať v oblasti výskumu, pôsobiť v štátnej správe.

Technológie ochrany životného prostredia
 
V rámci garantovaného študijného programu TOŽP získava absolvent informácie nielen zo všeobecných predmetov orientovaných na environmentálnu problematiku (napr. Chémia vody, Chémia atmosféry, Environmentálna mikrobiológia, Odpadové inžinierstvo, Rizikové vlastnosti látok, Environmentalistika a pod.), ale aj zo špeciálnych technologických predmetov (napr. Procesy a technológie čistenia odpadových vôd, Procesy a technológie úpravy vody, Procesy a technológie zhodnocovania odpadov, Technológia ochrany ovzdušia, Technologický projekt a pod.) a multidisciplinárnych predmetov (Zdravotno environmentálne stavby, Strojné zariadenia v environmentálnych technológiách apod.). Študijný program TOŽP vznikol aj na základe požiadaviek praxe, kde je stále intenzívny záujem o absolventov so zameraním na environmentálne technológie. Predovšetkým v oblasti čistenia odpadových vôd a biologických procesov spracovania odpadov patrí OEI k špičkovým pracoviskám, pričom tieto zamerania nie sú ponúkané na žiadnej slovenskej univerzite v takom rozsahu a s takými praktickými a aplikačnými skúsenosťami. Inžinierske štúdium v študijnom programe TOŽP môže v zmysle platných predpisov študovať každý, kto ukončil bakalársky stupeň vzdelania (aj na inej univerzite).

Uplatnenie absolventov:

 • technológovia pre prevádzku a optimalizáciu procesov a technológií ochrany životného prostredia (najmä pre čistiarne odpadových vôd, úpravne vody, bioplynové stanice, zariadenia na ochranu ovzdušia atď.)
 • výskumní pracovníci v odbore environmentálnych technológií
 • technológovia pre projekciu environmentálnych stavieb (úpravní vôd, čistiarní odpadových vôd, zariadení na ochranu ovzdušia atď.)
 • vedúci pracovníci kontrolných laboratórií a pracovníci laboratórií špecializovaných na monitoring zložiek životného prostredia
 • pracovníci odborov životného prostredia priemyselných podnikov
 • vodohospodári, zamestnanci vodárenských spoločností
 • zamestnanci štátnej a miestnej správy pre oblasť ochrany životného prostredia
 • obchodní zástupcovia distribučných firiem aktívnych v oblasti ochrany životného prostredia
  
Riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve

Základnou zložkou profilu absolventa študijného programu Manažment chemických a potravinárskych podnikov je symbióza technických a ekonomických poznatkov. Integrácia technických, ekonomických a právnych vedomostí umožní absolventom kvalifikovane hodnotiť a riadiť technický a ekonomický rozvoj chemických a potravinárskych podnikov. Absolvent študijného programu získa poznatky z prognózovania rozvoja výroby, informatiky, strategického manažmentu, marketingu, personálnej a finančnej politiky podniku ako aj z oblasti psychológie a práva.

Významnou súčasťou profilu absolventa bude tiež počítačová a jazyková príprava. Absolvent bude pripravený na profesionálne zvládnutie úloh na všetkých úrovniach podnikového manažmentu, vrátane vrcholového manažmentu.