Prejsť na obsah
Uchádzači

Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve

Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (konverzný)

Informačné technológie, inžinierska informatika, výrobný a riadiaci proces od A po Z

Ivan – riaditeľ riadenia kontroly

Motivujúce na mojej práci je, že získané vedomosti z informačných technológií využívam na riadenie reálnych výrobných procesov pomocou zberu a spracovania reálnych dát pre počítačovú simuláciu týchto procesov. Zároveň je úžasné, že tieto vedomosti viem využiť nielen v rôznych chemických, biotechnologických a biomedicínskych procesoch, ale aj pri manažérskych úlohách. Zaradíš sa medzi špičkových ajťákov, lebo okrem ovládania najnovších informačných technológií, získaš znalosti v oblasti chemických, biochemických, farmaceutických a potravinárskych procesov.

Uplatnenie:

 • zavádzanie a využívanie automatizácie v chemickom, biochemickom a potravinárskom priemysle
 • aplikácia informačných technológií v chemickom, biochemickom a potravinárskom priemysle
 • riadenie od najjednoduchších technologických procesov až po manažment podnikov
 • aplikácia znalostí v oblasti profesionálnych operačných systémov, programovacích jazykov, databázových systémov a web technológií v podnikoch

Viac o programe

Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie

Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (konverzný)

Uplatnenie:

 • v oblasti výroby, skladovania a predaja rôznorodých chemických, biochemických a farmaceutických prípravkov, materiálov a chemikálií
 • na pozícii operátora klinických prístrojov v zdravotníctve
 • vo výrobe a spracovaní biopalív
 • v produkcii prírodných a syntetických biopolymérov
 • v oblasti recyklácie odpadov a využívaním obnoviteľných zdrojov
 • v oblasti výroby nových produktov pre kozmetický a farmaceutický priemysel
 • kontroly kvality farmaceutických produktov vo farmaceutickom priemysle, návrhu a prípravy potenciálnych liečiv a  počítačovej predikcie vhodných liečiv s cielenými vlastnosťami
 • v medicínskych zariadeniach, farmaceutických firmách, biochemických laboratóriách a laboratóriách chemických syntéz

Viac o programe

Biotechnológia

Biotechnológia (konverzný)

BIO plasty, zelená chémia, medicína, potravinárstvo, výroba a vývoj liečiv

Marek – vedúci výskumu

Biotechnológia je podmaňujúca a mimoriadne dynamicky sa rozvíjajúca oblasť. Jej aplikácie sú také široké a výhody pre spoločnosť také presvedčivé, že v súčasnosti prakticky každé priemyselné odvetvie v nejakej forme využíva biotechnológie. Ako absolvent tohto študijného programu mám zodpovedajúcu kvalifikáciu a znalosti potrebné pre uplatnenie sa v širokej oblasti biotechnologického priemyslu a na vedeckú prácu vo výskumných ústavoch zameraných na biotechnológie a potravinárstvo. Zaradíš sa medzi tých, ktorí sú vyhľadávaní doma aj v zahraničí a hrajú kľúčovú úlohu pri vývoji nových efektívnych biotechnológií.  

Uplatnenie:

 • biotechnológie v medicíne a vo farmácii – výroba antibiotík a iných liečiv
 • výroba organických kyselín, tukov, pigmentov
 • biokonverzie a biotransformácie s dôrazom na výrobu vôní a senzoricky aktívnych zlúčenín
 • biopalivá pre automobily
 • environmentálna biotechnológia s dôrazom na mikrobiálny rozklad znečisťujúcich látok

Viac o programe

Chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Chémia, medicínska chémia a chemické materiály (konverzný)

Umelá koža, farmaceutický priemysel, analytik, NANO materiály, nové lieky a tabletky

Klaudia – riaditeľ vývoja

Úžasný program, kde sú takmer neobmedzené možnosti uplatnenia vo výskume a priemysle. Môžeš objaviť napr. nové pevné porézne materiály na báze nano častíc, ktoré pomôžu! Medicíne, prírode, komukoľvek. Hranice objavovania neexistujú, sú limitované iba tvojou predstavivosťou :-) Najlepší pocit mám vtedy, keď vymyslíme nové veci, ktoré reálne pomáhajú ľuďom v bežnom živote. Vďaka znalostiam technickej terminológie a odbornej jazykovej príprave môžeš nájsť svoje uplatnenie aj v sektoroch zaoberajúcich sa certifikáciou výrobkov, monitorovaním životného prostredia, hygienou, metrológiou, prípadne pri prekladaní technických textov.

Uplatnenie:

 • širokospektrálne prírodovedné znalosti a technický pohľad na využitie týchto poznatkov v priemyselnej, medicínskej a laboratórnej praxi
 • základné princípy a techniky práce v rôznych typoch chemických a fyzikálno-chemických laboratórií
 • posúdiť z chemického hľadiska základné vlastnosti rôznych chemických a prírodných surovín,
 • rozkladať a syntetizovať nové zlúčeniny
 • v oblasti výroby, skladovania a predaja rôznorodých chemických prípravkov, materiálov a chemikálií.
 • v oblasti prírodných a syntetických polymérov, v polygrafii, textilných a ochranných materiálov, v oblasti recyklácie odpadov a využívania obnoviteľných zdrojov.

Viac o programe

Chemické inžinierstvo

Chemické inžinierstvo (konverzný)

Procesný inžinier, životné prostredie, obnoviteľné zdroje energie a materiálov, úspora energií

Monika – CEO

Štúdium chemického inžinierstva nebolo jednoduché, ale v praxi som sa uistila, že mi dalo potrebné znalosti v oblasti priemyselných technológií ako pri optimalizácii, tak aj pri návrhu procesov. V priemysle je vždy potrebné učiť sa nové veci a práve odbor chemického inžinierstva vystihuje fundamentálne aspekty výrob a dáva tak absolventovi najlepšie predpoklady byť úspešný, lebo vidí výzvy tam, kde iní prekážky. Tieto univerzálne znalosti mi pomohli postupne stúpať vo firme vyššie až do TOP manažmentu. Zaradíš sa medzi tých, ktorí hrajú kľúčovú úlohu v podniku pri vývoji, optimalizácii, riešení technických problémov, úsporách materiálu a energií alebo pri zavádzaní nových technológií do praxe. Uplatníš sa aj v IT oblasti a vďaka praktickým analytickým schopnostiam aj v iných oblastiach technickej praxe.

Uplatnenie:

 • v chemickom, potravinárskom, farmaceutickom, papierenskom priemysle a biotechnológiách
 • v akomkoľvek procesnom priemysle (napríklad automobilovom)
 • ako vedúci prevádzok, technológ, energetik, vedúci pracovník v inžinierskych a projekčných kanceláriách
 • ako vývojový pracovník a projektant, vo firemných výskumoch a na zahraničných univerzitách
 • ako výskumný pracovník v oblasti mikro a nanotechnológií s výstupom v praxi

Viac o programe

Potraviny, výživa, kozmetika

Potraviny, výživa, kozmetika (konverzný)

Kontrola, kvalitné, zdravé potraviny, bezpečnosť

Peter – výskum a vývoj

Zdravé potraviny, správna výživa, bezpečná kozmetika. Každý o tom hovorí, každý to chce mať. V obchodoch máme na výber množstvo produktov, žiaľ nie všetky sú pre nás najbezpečnejšie, alebo najzdravšie. Preto ma moja práca veľmi napĺňa, lebo svojou prácou prispievam k ochrane nášho zdravia.  Zabezpečujem, aby potraviny, ktoré prídu na náš stôl, boli kvalitné a zdravotne nezávadné. Takisto sa dennodenne starám o bezpečnosť kozmetických výrobkov. Vďaka znalostiam hlavných právnych predpisov Európskej únie týkajúcich sa bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov, si môžeš nájsť uplatnenie v štátnej správe SR a vďaka jazykovej príprave aj v podobných inštitúciách krajín EÚ.

Uplatnenie:

 • v chemických, biologických, mikrobiologických a analytických laboratóriách
 • v kontrolných laboratóriách verejného a privátneho sektora, vo vývoji a výskume
 • vo výrobe potravinárskych a kozmetických výrobkov, marketingu alebo v distribúcii surovín potrebných pre ich výrobu
 • konzultant pre výživu, výživovú hodnotou a bezpečnosť potravín

Viac o programe