Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

na poslednom zasadnutí Akademickom senáte FCHPT STU sa v diskusii vyjadril doc. Sekretár, že pracovníci a študenti fakulty majú už takmer rok k dispozícii, vďaka CVTI SR, voľný prístup do vyhľadávacej databázy SciFinder, avšak túto možnosť využívajú len vo veľmi malej miere. V prípade, že sa využívanie tejto databázy nezvýši, hrozí, že fakulta príde o voľný prístup k nej. Po tom, ako som túto skutočnosť oznámil pracovníkom nášho ústavu, rozprúdila sa diskusia s viacerými podpornými stanoviskami na využívanie tejto databázy. Zaujímavé stanovisko k využívaniu databázy SciFinder vyjadril prof. Polakovič. Verím, že jeho zverejnenie podporí náš pozitívny vzťah k nej.

 

M. Hutňan

 

 

Stanovisko prof. Polakoviča:

 

Ja používam SciFinder, hlavne kvôli Chemical Papers, ale upozornil som na ňu aj ľudí vo svojej skupine. Ale asi to bolo trocha málo. Kolektívne sme propagáciu nezvládli. Nepočul som tiež, že by sme o tom diskutovali pri obede alebo na chodbách - na rozdiel od výmeny okien a parapiet. Možno malo vedenie fakulty umiestniť nad vstup do budovy veľký plagát s nápisom "Máme opäť Chemical Abstracts!!!", usporiadať veľkú recepciu a napísať oslavný článok do Spektra. To by nám, starším ako 40 rokov všetkým zaplo, že mnohým nič-nehovoriace SciFinder sú staré dobré Chemical Abstracts v online balení. Možno by sa študenti a doktorandi spýtali: Čo je to Chemical Abstracts? Chcel by som im odpovedať veľmi výstižným synonymom, ale žiadne sa mi nezdá dosť dobré. Možno by dobrou odpoveďou mohol byť odborný seminár s exkurziou v knižnici a s ukážkou dlhých radov hrubých príručiek, ktoré neboli vždy lapačmi prachu.

Takže vážení, Chemical Abstracts, táto cestovateľská mapa chemikov 20. storočia vychádzajúca od roku 1907, neuplatňuje "rasistický" princíp delenia na karentované a nekarentované. Publikuje súhrny (To je slovenský výraz pre abstract.) všetkého, čo súvisí s chémiou vrátane chemického inžinierstva - časopiseckých článkov, kníh, periodík, dizertácií mnohých univerzít, patentov, výskumných správ mnohých verejných inštitúcií, mnohých zborníkov, atď. Oproti Web of Science je pri nich na prvý pohľad zrejmé, že veda nevznikla roku 1984. Skúste si dať do vyhľadávania v SciFinder mená géniov ako Albert Einstein, Marie Curie, atď. a nájdete súhrny ich pôvodných prác. V Chemical Abstracts nezáleží v akom jazyku bola práca uverejnená. Môžete sa tak dozvedieť, že to na čom ste posledný rok pracovali, už možno vyšlo v čínštine. Ja viem, dnes sa na tom ešte zasmejete. Ale vo vede stále platí princíp prvotnosti a pôvodnosti. Nebol by som úplne prekvapený, keby sa generácia našich doktorandov musela na konci svojej kariéry trápiť s učením sa čínštiny.

Aj keď pri existencii rôznych online zdrojov význam Chemical Abstracts nie je taký veľký ako v minulosti, rozhodne sa nedá považovať za pokrok, že od roku 2001 sme k nim na fakulte nemali žiaden prístup. Udržiavanie tlačenej verzie už takmer iste nebolo únosné a neviem, prečo sa neuvažovalo s online prístupom, ktorý existoval pre inštitúcie od prvej polovice 80. rokov minulého storočia. (Pre mladšie ročníky: Fungovalo to tak, že ste si odladili kľúčové slová, poslali požiadavku do Prahy a odtiaľ ste dostali vytlačené štósy poskladaného počítačového papiera.) Iste to bolo drahé. Bol som preto dosť šokovaný veľkorysým riešením, ktoré sme dostali k dispozícii minulý rok. Pre ilustráciu uvediem príklad, že pred dvoma rokmi som potreboval podrobne zrešeršovať jednu tému. Poprosil som známeho, ktorý bol na pobyte na Viedenskej univerzite. Prístup do SciFindera si však musel objednať deň vopred na presne limitovaný čas. Súčasne mohlo s databázou pracovať iba niekoľko ľudí.

Preto ak zachovanie prístupu k SciFinder záleží na našej ochote ho využívať, tak na Vás apelujem, aby ste mu ako chemici dali prednosť pred Web of Science, ak nemáte špeciálny dôvod hľadať vo WoS. Chemical Abstracts vydáva občianske združenie Americká chemická spoločnosť, preto jeho používanie bude aj kolegiálnou podporou.

 

S pozdravom,

Milan Polakovič

 

Adresa vyhľadávača:

https://origin-scifinder.cas.org/scifinder/login