Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

O Z N Á M E N I E
O KONANÍ VEREJNEJ HABILITAČNEJ PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE

Predseda vedeckej rady FCHPT STU v zmysle § 1, ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, v miestnosti VR č. 154, 1. posch., blok "C" sa dňa

27. septembra 2010 o 14.00 h

uskutoční habilitačná prednáška

Ing. Viery J A N Č O V I Č O V E J, PhD.,

odbornej asistentky Ústavu polymérnych materiálov FCHPT STU v Bratislave na tému:

„FOTOCHEMICKÁ MODIFIKÁCIA POLYMÉRNYCH VRSTIEV NA BÁZE DERIVÁTOV VODOROZPUSTNÝCH POLYMÉROV“

a obhajoba habilitačnej práce „Štúdium fotochemického vytvrdzovania vybraných polymérnych vrstiev“.