Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

OCENENIE VEDEC ROKA 2018 STU ZÍSKALI:

V kategórií Významný vedecký prínos:

 prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. -  riaditeľ Ústavu analytickej chémie FCHPT STU

Ocenenie získava za vývoj bioanalytických metód a biosenzorov pre štúdium chemických interakcií a zmien DNA. Jeho laboratórium sa venuje tejto problematike 20 rokov. Počas tohto obdobia boli pripravené rôzne konštrukcie biosenzorov a vypracované metodiky pre detekciu a charakterizáciu väzby chemikálií, liečiv, xenobiotík, pre stanovenie pro-oxidantov a antioxidantov v roztokoch, telových tekutinách, nápojoch, extraktoch rastlín. A novšie aj na hodnotenie potenciálnych rizík nanočastíc, schopných prenášať energiu počas tvorby reaktívnych foriem kyslíka, degradujúcich biomakromolekuly.


V kategórii Mladý výskumný pracovník:

Ing. František Kreps, PhD. - Ústav potravinárstva a výživy FCHPT STU

Ocenenie získava za výsledky v publikačnej aj grantovej činnosti.
Vo svojich prácach prenikol do hĺbky a podstaty chemických reakcií antioxidantov, najmä tokoferolov, esterov tokoferolov a tokoferyl chinónov.  Svojimi publikovanými prácami objasnil doposiaľ neznáme reakcie antioxidantov, čím  prispel k prehĺbeniu doterajších vedomostí o oxidačných produktoch tokoferolov (vitamín E) a iných antioxidantov.

OCENENIE PROFESOR ROKA 2018 ZÍSKAL:

prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. - Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky FCHPT STU

Jeho odborná činnosť je spojená so zavedením a rozvíjaním nových výpočtových metód a prístupov. Významný podiel jeho vedeckej aktivity patrí do oblasti teoretického štúdia slabých medzimolekulových interakcií, štúdia zlúčenín s konjugovaným systémom (napr. organické oligoméry, dendriméry, fullerény) a výpočtov termodynamických veličín modelových ako aj prírodných antioxidantov. Je nielen vynikajúcim vedcom, ale aj úspešným pedagógom.

Stránka STU - plný text