Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Predseda komisie pre obhajoby DDP vo vednom odbore 010402 Anorganická chémia v zmysle ustanovení vyhlášky č. 65/1977 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností, v znení neskorších predpisov vykonaných vyhl. SKVH č. 302/1990 Zb. oznamuje, že dňa 25. júna 2009 o 11.00 hod. sa bude konať v zasadacej miestnosti vedeckej rady FChPT STU (1. posch., blok C, č. dv. 154), Radlinského 9 v Bratislave obhajoba doktorskej dizertačnej práce

doc. Ing. Petra S E G Ľ U, CSc.,
docenta Ústavu anorganickej chémie, technológie a materiálov FChPT STU v Bratislave

Názov práce
"Štúdium štruktúr, fyzikálno-chemických a biologických vlastností pyridínkarboxylátov CuII a CoII s biologicky aktívnymi ligandami"

Odbor
010402 Anorganická chémia

Oponenti
Prof. RNDr. Jozef Čársky, CSc. (LF UK Bratislava)
Prof. Ing. Ján Garaj, DrSc. (TnUAD Trenčín)
Prof. Ing. Eugen Jóna, DrSc. (FPT TnUAD Púchov)
Prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc. (PF UP Olomouc)

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na referáte vedeckovýskumnej činnosti Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Vaše otázky alebo pripomienky môžete zaslať na adresu fakulty.