Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

O Z N Á M E N I E
O KONANÍ INAUGURAČNEJ PREDNÁŠKY

Predseda vedeckej rady FCHPT STU v zmysle § 4, ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, v miestnosti č. 154, 1.posch., blok "C" sa dňa

31. mája 2011 o 13.00 h

na zasadnutí vedeckej rady FCHPT STU uskutoční verejná inauguračná prednáška

doc. Ing. Petra R A P T U, DrSc.,

docenta Ústavu fyzikálnej chémie a chemickej fyziky FCHPT STU na tému:

EPR A UV-VIS-NIR SPEKTROELEKTROCHÉMIA ORGANICKÝCH π-KONJUGOVANÝCH ZLÚČENÍN