Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Radlinského 9, 812 37 Bratislava

 

O Z N Á M E N I E

 

O KONANÍ INAUGURAČNEJ PREDNÁŠKY

 

Dovoľujem si oznámiť, že v zmysle § 4, ods. 9 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov  alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor sa na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, v miestnosti č. 154, 1.posch., blok "C" dňa

 

28. februára 2006 o 13.00 h

 

na zasadnutí vedeckej rady FCHPT STU uskutoční verejná inauguračná prednáška

 

doc. Ing. Ivana  C H O D Á K A, DrSc.,

 

vedeckého pracovníka Ústavu polymérov SAV v Bratislave na tému:

 

„BIODEGRADOVATEĽNÉ PLASTY – SÚČASNÝ STAV VÝSKUMU A PERSPEKTÍVY PRE VYSOKOTONÁŽNE APLIKÁCIE“