Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Radlinského 9, 812 37 Bratislava

 

O Z N Á M E N I E

O KONANÍ VEREJNEJ HABILITAČNEJ PREDNÁŠKY A OBHAJOBY HABILITAČNEJ PRÁCE

 

V zmysle § 1, ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vám oznamujem, že na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, v knižnici Oddelenia chemickej technológie dreva, celulózy a papiera (miestnosť č. 4128), 4. posch., blok "D" sa dňa

 

2. marca 2007 o 11.00 h

 

uskutoční habilitačná prednáška

 

Ing. Milana  V R Š K U, CSc.,

 

vedeckého pracovníka Ústavu polymérnych materiálov FChPT STU na tému:

 

„NOVÉ TYPY VLÁKNIN PRE PAPIERENSKÝ PRIEMYSEL“

 

a obhajoba habilitačnej práce na rovnakú tému.