Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

O Z N Á M E N I E

O KONANÍ OBHAJOBY DDP

 

 

 

V zmysle ustanovení vyhlášky č. 65/1977 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností, v znení neskorších predpisov vykonaných vyhl. SKVH č. 302/1990 Zb. dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 8. júna 2007 o 11.00 hod. sa bude konať v zasadacej miestnosti vedeckej rady FCHPT STU (1. posch., blok C, č. m. 154), Radlinského 9, Bratislava obhajoba doktorskej dizertačnej práce

 

doc. Ing. Petra  R A P T U, PhD.

 

 

Názov práce:    “Spektroelektrochemické in situ techniky v oblasti chémie radikálov”

 

Odbor:             010404  Fyzikálna chémia

 

Oponenti:         Prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc.                    FCH VUT Brno

                        Dr. Jan Pilař, DrSc.                                          ÚMCH AV ČR Praha

                        Prof. RNDr. Peter Ševčík, DrSc.                      PF UK Bratislava

                        Prof. Ing. Dušan Bustin, DrSc.              FCHPT STU Bratislava

 

            Dizertačná práca je k nahliadnutiu na referáte pre vedu a výskum Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Vaše otázky alebo pripomienky môžete zaslať na adresu fakulty.