Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa 23.11.2016 stretlo vedenie FCHPT STU v Bratislave s najlepšími a najaktívnejšími študentmi a absolventmi doktorandského štúdia.

Dekan fakulty, prof. Šajbidor, vo svojom úvodnom príhovore zablahoželal všetkým prítomným k dosiahnutým výsledkom v minulom akademickom roku. Zdôraznil, že byť najlepším na najlepšej technickej fakulte je záväzok, ktorý sa ťažko napĺňa a ešte ťažšie obhajuje. Máme však stále dostatok študentov, ktorí si tento prívlastok zaslúžia. Je to nielen vďaka ich záujmu a usilovnosti, ale aj vďaka obetavej práci ich vedúcich a školiteľov. Okrem dosahovania vynikajúcich výsledkov v štúdiu a vedeckovýskumnej činnosti je dôležité oceniť aj úspešnú reprezentáciu fakulty v športe a významnú činnosť konanú v prospech fakulty. Podčiarkuje to fakt, že študentský život a život na fakulte zahŕňa aj mnohé ďalšie aktivity, ktoré by bez angažovaných študentov nebolo možné napĺňať.

Po úvodnom slove pani prodekanka, doc. Bakošová, postupne predstavila absolventov doktorandského štúdia, ktorí získali cenu dekana. Za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého doktorandského štúdia boli ocenení štyria absolventi - Ing. Agneša Szarka, PhD., rod. Páleníková, Ing. Vladimír Kuchtanin, PhD., Ing. Sandra Dorotíková, PhD. a Ing. Martin Jelemenský, PhD.

Za mimoriadne plnenie študijných povinností (vážený študijný priemer 1,00) boli v prvom a druhom stupni štúdia ocenení Pavol Štefík, Dominika Valachová, Zuzana Magyarová, Bc. Dária Nitrayová, Bc. Lucia Staroňová, Bc. Zuzana Rosenbergová, Bc. Simon Koniar a Ing. Stanislava Vlčková, pričom viacerí z nich pridali k vynikajúcim študijným výsledkom aj významnú činnosť v prospech fakulty, úspešnú reprezentáciu fakulty v športe, či úspešnú účasť v odborných súťažiach.

Za mimoriadny výsledok v oblasti výskumu získali ocenenie študenti doktorandského štúdia Ing. Pavol Lopatka, Ing. Patrik Poprac a Ing. Michal Šoral ako autori viacerých publikácií kategórie „A“.

Za úspešnú reprezentáciu FCHPT STU v športe si ocenenie prevzali Bc. Veronika Gubiová, Nikola Velkov, Martin Paškan a Bohdana Hozová.

Medzi ocenenými za významnú činnosť konanú v prospech fakulty boli Dávid Packa, Ing. Ján Janošovský a Bc. Filip Hajdu.

Po slávnostnom prípitku a gratuláciách nasledovala diskusia, ktorú môžeme bez nadnesenia označiť ako naozaj neformálnu a bohatú. Študenti sa dotkli viacerých tém, ako sú napr. hodnotenie našej fakulty agentúrou ARRA, dôvody štúdia slovenských študentov na zahraničných univerzitách (hlavne českých), finančné zabezpečenie fakulty a študentov, prijímacie pokračovanie a štúdium na fakulte, či život na študentských domovoch.

Záverom pán dekan zaželal všetkým prítomným veľa osobných a študijných úspechov a pokojné prežitie nadchádzajúcich sviatkov. 

 

FOTOGALÉRIA

Miroslav Hutňan.