Prejsť na obsah
Dianie na FCHPT

Vážená študentka, vážený študent,

k úspešnému štúdiu na našej fakulte sú potrebné vedomosti z chémie, matematiky a  fyziky v rozsahu gymnaziálneho štúdia. Medzery vo vedomostiach z týchto predmetov bývajú často príčinou neúspechu na skúškach z chémie, matematiky a fyziky v 1. ročníku trojročného bakalárskeho štúdia.

Oddelenie matematiky, Oddelenie anorganickej chémie a Oddelenie chemickej fyziky, v snahe pomôcť študentom k bezproblémovému začatiu štúdia na našej fakulte, organizujú pred začiatkom prvého semestra kurzy stredoškolskej matematiky, chémie a fyziky.

Cieľom týchto kurzov je poskytnúť študentom súhrn najdôležitejších kapitol učiva z uvedených predmetov nevyhnutných ku štúdiu  na FCHPT. Kurz je vhodný pre všetkých študentov, ktorí si chcú zopakovať stredoškolské učivo. Odporúčame ho najmä tým študentom, ktorí prichádzajú zo stredných škôl, kde je redukovaný rozsah učiva z uvedených predmetov. Kurzy sú dobrovoľné, sú organizované formou prednášok a výpočtových cvičení pred začiatkom výučby zimného semestra. Na záver každého z kurzov si účastník kurzu môže napísať dobrovoľný test, podľa ktorého zhodnotí aktuálnu úroveň svojich vedomostí. Výsledky testu mu pomôžu rozhodnúť sa, či nevyužiť možnosť štúdia na štvorročnom konverznom bakalárskom štúdiu na FCHPT, kde je prvý rok štúdia zameraný najmä na doplnenie vedomostí zo stredoškolského učiva.

 

Kurzy sa uskutočnia v dňoch od  03.09. 2018 (pondelok) do 12.09. 2018 (streda):

   Kurz                   Začiatok kurzu              Koniec kurzu                         Rozsah               Cena

Matematika        03.09.  o  8.30 h.           05.09.   o  17.00 h.                       21  h.                  29  €

Fyzika                   06.09.  o  9.00 h.           10.09.   o 13.00 h.                        18  h.                  24  €

Chémia                10.09.  o  14.00 h.          12.09.  o 17.00 h.                        17  h.                  22  €

 

Na kurzy sa dá prihlásiť do 02. 09.2018 prostredníctvom elektronického formulára (http://ufchchf.chtf.stuba.sk/kurz) alebo e-mailom na kontaktnú osobu zodpovednú za daný kurz.Kontaktná osoba pre kurz matematiky: milan.jasem@stuba.sk; kontaktná osoba pre kurz fyziky: vladimir.lukes@stuba.sk; kontaktná osoba pre kurz chémie: peter.segla@stuba.sk

Príslušnú sumu podľa Vášho výberu  kurzov  uhraďte  prosím  poštovou  poukážkou alebo bankovým prevodom najneskôr  do 02.09. 2018 na adresu: Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej a  potravinárskej technológie, Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1, číslo účtu

IBAN: SK28 8180 0000 0070 0008 1498  a SWIFT kód: SPSRSKBA/

ako  špecifický symbol uvádzajte Vaše registračné číslo uvedené na rozhodnutí o prijatí na štúdium  ako "naše" číslo, variabilný symbol  zvoľte pre Váš výber kurzov podľa nasledovnej tabuľky:

 

Zvolené kurzy

Variabilný symbol

Zvolené kurzy

Variabilný symbol

Chémia + Fyzika + Matematika

027028029

 

 

Chémia + Matematika

027029

Chémia

027

Fyzika + Matematika

028029

Fyzika

028

Chémia + Fyzika

027028

Matematika

029

 

Pri nástupe na každý kurz je potrebné sa preukázať ústrižkom o zaplatení alebo výpisom z bankového účtu.  V odôvodnených prípadoch je možné po dohode s kontaktnou osobou zaplatiť príslušný kurz aj po uvedenom termíne. Rozdelenie prihlásených študentov do skupín a posluchární bude pred začiatkom každého kurzu vyvesené na oznamovacej tabuli vo vestibule budovy FCHPT STU na Radlinského 9.