Prejsť na obsah
Charakteristika doktorandského štúdia
Všeobecná charakteristika štúdia Štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu, vytvoreného školiteľom podľa zásad schválených akreditačnou komisiou a schváleným garantom odboru.
Skladá sa zo študijnej a vedeckej časti.
Profil absolventa Študijný program rozvíja teoretické myslenie v danej vednej disciplíne, ako aj inštrumentálne myslenie, ktoré je cielené na navrhovanie experimentálneho riešenia problémov, interpretáciu výsledov. V neposlednom rade vedie štúdium aj ku rozvoju tvorivosti, ktorého cieľom je naučiť študentov objavovať a formulovať nové, doteraz neznáme, problémy v príslušnej oblasti a príbuzných odboroch.
Charakteristika jednotlivých etáp a zložiek štúdia
  • v študijnej časti študent podľa IŠP predmety pozostávajú z prednáškových cyklov spojených so seminármi, konzultáciami, špecializovanými exkurziami, workshopmi a kritickými diskusiami. Kredity sa udeľujú za aktívnu účasť na výučbe a za spracovanie seminárnej práce primeraného rozsahu. a vykonanie skúšky
  • vo vedeckej časti študent sa venuje výskumu vo zvolenej oblasti štúdia, prezentuje svoje výsledky v časopisoch, na prednáškach, konferenciách a pod.
  • súčasťou štúdia je aj pedagogická činnosť alebo iná odborná činnosť súvisiaca s pedagogickou činnosťou
  • zapojenie doktoranda do tímovej vedeckej činnosti, ktorá je obsahom domácich a zahraničných projektov pracoviska doktoranda
  • doktorand má možnosť študijných ciest a dlhších či kratších pobytov na zahraničných univerzitách a vedecko-výskumných pracoviskách, ktoré majú charakter mobility študenta
  • doktorand pracujúci v nebezpečnom prostredí má nárok na príplatok ku štipendiu a má nárok čerpať navyše dni voľna podľa príslušných predpisov